คุยกับเรา

WHAT WE DO

+

Research and Analysis

วิเคราะห์และวิจัยตลาด

ศึกษาสินค้าและบริการของธุรกิจ ในทุกมิติเพื่อประเมินสภาพการณ์ของสังคมภายนอก วิเคราะห์เทรนดห์รือแนวโน้มการตลาดในอนาคต ช่วยค้นหาตลาดที่มีศักยภาพและมีมูลค่าตลาดน่าสนใจน่าลงทุน นอกจากน้ียังต้องวางกลยทุธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความพร้อมในการลงแข่งสู่ตลาดจริงอีกด้วย

Strategy and Marketing

วางกลยุทธ์การตลาด

ศึกษาและทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มองจุดแข็งจุดอ่อนของแบรนด์คู่แข่ง และวางแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว

Online Channel Development

ทำการตลาดออนไลน์และขยายช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า

วางแผนแคมเปญแบบผสมผสานทั้งการทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้แบรนด์สินค้าสามารถเติบโตบนโลกธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ

Branding Service

ปั้นแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ลูกค้ารัก คิดถึงเป็นอันดับแรก

สร้างแบรนด์ของคุณ ให้ก้าวขึ้นมามีตัวตนอย่างโดดเด่นพร้อมชนทุกคู่แข่งในตลาดผ่านการวิเคราะห์ตลาดอย่างแม่นยำหาจุด แตกต่างที่ชัดเจนสร้างเรื่องราวที่กินใจพร้อมกาหนดภาพลักษณ์และอปุนิสัยของแบรนด์ให้ดูดีเชื่อมโยงและตรงใจ กลุ่มเป้าหมายจนต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกทกุครั้งที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

Other Service

บริการอื่น ๆ

นอกจากจะมีการวางแผนธุรกิจแบบครบวงจรแล้ว เรายังมีบริการเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การวางแผนบริหารลูกค้า (Customer Relationship Management) เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีที่สุด หรือจะเป็นการจัดสัมมนาภายในเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน เราก็สามารถทำได้

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.