คุยกับเรา

Enterprise Resource Planning

สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการนวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้ทุกขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร รวมไปถึงแนวทางการบริหารธุรกิจ กลายเป็นระบบการทำงานที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพทั้งในแง่การใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการทำงานให้เหลือน้อยที่สุด วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรากฐานที่ยั่งยืนและเพิ่มความคล่องตัวขององค์กรธุรกิจให้มากขึ้นและเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

WHAT WE DO

1. Resource Planning

 • วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรอย่างครอบคลุมรอบด้าน

  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  • การวางแผนผลิตภัณฑ์

  • การวางแผนการตลาดและแผนการขาย

  • การจัดการการเงินและงบประมาณ

  • การจัดซื้อและการจัดจ้าง

  • การจัดการสินค้าคงคลัง และการเบิกจ่ายสินค้า

  • การขนส่งและโลจิสติกส์

2. Management System

 • สร้างระบบการจัดการที่สามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

 • สร้างภาพรวมที่นำไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. Industrial Engineering Consultant

 • วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรและโลจิสติกส์ด้วยความเชี่ยวชาญ

 • วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

 • นำเสนอข้อสรุปที่เหมาะสมและสอดรับกับงบประมาณ

WHAT YOU GET

✔ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการบริหารทรัพยากร

✔ เพิ่มโอกาสในการทำกำไรสูงสุดจากระบบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

Brand Development

หากคุณต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเอง เราช่วยคุณได้ เพราะเรารับสร้างแบรนด์ (Branding) ซึ่งเป็นการสร้างตัวตนให้ลูกค้ารู้จักและจดจำคุณได้อย่างไม่มีวันลืม ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ ตัวตน บุคลิกลักษณะ และอารมณ์ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนที่ถนัดในสินค้าแต่ละประเภทโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ครีม แบรนด์เครื่องสำอาง แบรนด์เสื้อผ้า แบรนด์สินค้านำเข้า ไปจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเราศึกษาค้นคว้าจากความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และนำไปเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ของแบรนด์คู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของภาพลักษณ์แบรนด์ และกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Brand positioning) เพื่อนำไปกำหนดวิธีการสื่อสารการตลาดให้ออกมาในทิศทางเดียวกัน พร้อมสร้างการจดจำของลูกค้าและจุดยืนทางการตลาดที่โดดเด่น

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการรับรู้และมุมมองที่มีต่อแบรนด์สินค้า 

 • ศึกษาแบรนด์คู่แข่ง ภาพลักษณ์ และตำแหน่งทางการตลาด

2. Brand Strategy

 • สร้างแนวทาง (Concept) ที่เหมาะสมในการสร้างแบรนด์

 • สร้างลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ (Brand DNA) ที่แตกต่าง โดดเด่น และมีเอกลักษณ์

 • สร้างคุณค่าของแบรนด์ (Brand Value) ที่ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งในด้านการใช้งาน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 

 • สร้างแบรนด์คาแรคเตอร์ (Brand Character) เช่น การสร้างตัวละครสมมติ มาสคอต หรือสิ่งที่เป็นตัวแทนการสื่อสารของสินค้าและบริการทั้งหมดนั้น ให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพของแบรนด์ทำให้แบรนด์กับผู้บริโภคใกล้ชิดกันมากขึ้น

 • สร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ซึ่งช่วยทำให้ลูกค้าเห็นภาพ สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการสื่อสารและการสร้างตัวตนในทุก ๆ ด้านของแบรนด์ ตั้งแต่ดีไซน์ของสินค้าไปจนถึงวัฒนธรรมองค์กร

3. Brand Positioning

 • สร้างจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) ที่แตกต่างจากคู่แข่ง และอยู่ในส่วนของตลาดที่มีศักยภาพ

4. Brand’s Corporate Identity

 • นำเสนอภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่ผ่านชิ้นงานที่ได้รับการสร้างสรรค์มาอย่างดี

  • ธีมและแนวทางการออกแบบ มู้ดและโทน จิตวิทยาการออกแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เป็นไปอย่างที่แบรนด์ต้องการจะสื่อ

  • การใช้สัญลักษณ์ การจัดวาง การออกแบบสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ เสื้อผ้า ใบปลิว ฯลฯ ภายใต้ Corporate Identity (CI) เดียวกัน

5. Brand’s Corporate Identity

 • สื่อสารและสร้างการรับรู้ที่น่าจดจำ ด้วยเรื่องราว (Story) และเนื้อหา (Content) ที่ทรงพลัง เพื่อสร้างอัตลักษณ์ บุคลิกลักษณะ อารมณ์ และตัวตนของแบรนด์ให้สอดคล้องและออกมาในทิศทางเดียวกัน

  • สร้างแบรนด์ให้มีเรื่องราว (Brand storytelling) เพื่อบอกที่มีที่ไป สร้างคุณค่าให้แบรนด์ เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการใส่เรื่องราวประกอบ

  • คิดสโลแกนสินค้า แท็กไลน์สินค้า เพื่อบอกถึงจุดเด่นของสินค้าด้วยวลีที่น่าจดจำในหมู่ลูกค้า

  • นำเสนอในรูปแบบพรีเซนเทชั่น เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเล่าเรื่องแต่ละแบบ คิดสโลแกนและแท็กไลน์เป็นชุดเพื่อเปรียบเทียบ ซึ่งในบางกรณีอาจมีการ rebrand ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ครั้งใหญ่ด้วยการดีไซน์ใหม่ โลโก้ใหม่ หรือคิดชื่อแบรนด์ใหม่

WHAT YOU GET

✔ แบรนด์ที่เป็นตัวของตัวเอง มีเอกลักษณ์ แตกต่าง ตรงใจ

✔ แบรนด์ที่มีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ผ่านการคิดมาอย่างดี

✔ เรื่องราวของแบรนด์ที่ทรงพลัง สามารถสร้างการรับรู้ที่น่าจดจำในหมู่ผู้บริโภค

✔ รูปแบบการสื่อสารด้านภาษาของแบรนด์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ สามารถสื่อถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน

Product Development

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยออกแบบและพัฒนาสินค้าตั้งแต่การวิจัยผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปถึงการสร้างแบรนด์จนเสร็จเป็นสินค้าที่สมบูรณ์ ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาความต้องการของตลาด ศึกษาคุณลักษณะสินค้าที่ผู้บริโภคกำลังมองหา นำเสนอคอนเซปต์การดีไซน์ที่หลากหลายตามความต้องการของคุณ ช่วยกำหนดการพัฒนาคุณสมบัติของสินค้าที่จำเป็นต้องมี หรือที่เป็นจุดแข็งเอาชนะคู่แข่งได้ พร้อมช่วยประสานงานส่งมอบคอนเซปต์ผลิตภัณฑ์ไปยัง Supplier หรือโรงงานผู้ผลิต เพื่อเริ่มต้นธุรกิจทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมขายได้อย่างมั่นใจ เพราะเราได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คุณบนพื้นฐานของบทวิเคราะห์ด้านทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์มาโดยเฉพาะ

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาความต้องการของตลาดโดยเน้นที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Features) และรูปลักษณ์ของสินค้า 

 • ศึกษาคู่แข่งของสินค้า ทั้งในด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Features) และคุณค่า รวมถึงแง่มุมอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • เสนอทางเลือกสำหรับแนวทางในการสร้างสินค้า พร้อมวิเคราะห์จุดดีและจุดด้อยของทางเลือกต่าง ๆ

2. Marketing Product Details

 • พัฒนารายละเอียดของสินค้า โดยเน้นที่ฟังก์ชั่นทางการตลาด และรูปลักษณ์ของสินค้า

3. Product Concept Design

 • กำหนดกลยุทธ์ของสินค้าในเชิงภาพลักษณ์ และคุณลักษณะการใช้งาน (Features)

 • ออกแบบภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ของสินค้า สี วัสดุ หน้าตา และการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

4. Product Design

 • ออกแบบโครงสร้างสามมิติของสินค้า

 • กำหนดโครงสร้าง การรับน้ำหนัก และชิ้นส่วนตาม Visual Graphic

 • ออกแบบสินค้าจริง ทั้งโครงสร้างและการรับน้ำหนัก

 • สรุปข้อมูล สร้างไฟล์ที่พร้อมสำหรับโรงงาน เพื่อนำไปสร้างรูปจำลอง (Mock-up)

5. Graphic and Technical Packaging Design

 • กำหนดธีม พร้อมนำเสนอทางเลือก (จากภาพอ้างอิง)

 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ การใช้งาน และวัสดุ ตามที่กำหนด

 • สรุปข้อมูล สร้างไฟล์ที่พร้อมสำหรับโรงงาน เพื่อนำไปสร้างรูปจำลอง (Mock-up)

6. Cooperation

 • Briefing – สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบและผู้ผลิตสินค้า

 • Testing – ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และควบคุมให้เป็นไปตามโจทย์ที่วางไว้

 • Quality Control – ควบคุมคุณภาพเพื่อชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่สุด

 • Support Cooperation – กับผู้ผลิต ทั้งสินค้า และแพ็คเกจ เพื่อให้เป็นไปตามสเป็กที่กำหนดไว้

 • Finalized Version – และตรวจชิ้นงานม็อคอัพ รวมถึงตัวสินค้าสำเร็จรูป

7. Mock-Up Testing

 • นำตัวรูปจำลอง (Mock-up) มาทดสอบโดยการใช้งานจริง 

 • ตรวจสอบ ปรับ และแก้ไขตัวสินค้าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

 • ประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นไปอย่างที่วางแผนไว้หรือไม่

WHAT YOU GET

✔ ได้สินค้าที่ผ่านการคิดอย่างรอบด้านแล้ว

✔ เป็นสินค้าที่มีตลาดรองรับ เพราะออกแบบได้ตรงตวามต้องการของผู้บริโภค

✔ ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้งาน

✔ ได้รับการสนับสนุน การประสานงานกับโรงงานผลิต

✔ มีการตรวจสอบงานอย่างถี่ถ้วน รัดกุม

✔ ได้สินค้าที่ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง

✔ ปรับปรุงสินค้าจนกว่าจะได้สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

Pricing Strategy & Price Structure

“ราคา” คือสิ่งแรกที่ผู้บริโภคมองหาและเปรียบเทียบอยู่เสมอ ฉะนั้น กลยุทธ์การตั้งราคาที่ดี ไม่จำเป็นต้องตั้งราคาต่ำ ๆ เสมอไป เพราะหากธุรกิจใด ๆ ใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์และสภาพตลาดแล้ว ก็สามารถทำยอดขายสูง ๆ ได้ไม่ยากเช่นกัน ทีมที่ปรึกษาของเราจึงจะช่วยคุณศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและการตั้งราคา เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ชัดเจน รวมไปถึงการรวบรวมตัวอย่างกลยุทธ์ราคาของคู่แข่งของสินค้าชนิดนั้น ๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างด้านราคา ต้นทุน และการสื่อสาร เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและยอมรับในราคาสินค้า เสนอตัวอย่างแผนการตลาดและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมไปถึงวางแผนเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่างกันได้

WHAT WE DO

1. Analysis

 • ศึกษาช่องทางจากข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กำหนด 

  • ด้านการดำเนินการ ส่วนแบ่งกำไร และต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

  • เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เครดิตเทอม รูปแบบการขนส่ง ระบบของสินค้าคงคลัง

  • รูปแบบการซื้อ รูปแบบพฤติกรรม ประมาณการจำนวนในการซื้อ ระยะเวลาในการสั่งซื้อ

 • ศึกษาราคาของสินค้าคู่แข่ง

  • ด้านราคา และส่วนลดในแต่ละปริมาณการขาย 

  • รูปแบบการขายในแต่ละช่องทาง เช่น 

   • การขายส่ง การขายหน้าร้าน การขายออนไลน์ การขายผ่านตัวแทน เป็นต้น

2. Pricing Strategy

 • วางโครงสร้างราคา 

  • คำนึงถึงทั้งทางด้านต้นทุน การดำเนินการ ปริมาณ และข้อกำหนดการสั่งซื้อ

  • คำนึงถึงทั้งปัจจัยด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์

  • กำหนดส่วนต่างในแต่ละช่องทาง ให้ไม่ขัดแย้งหรือซ้อนทับกันในแต่ละช่องทาง  เช่น 

   • รูปแบบการขายต่าง ๆ เช่น การขายส่ง การขายหน้าร้าน การขายออนไลน์ การขายผ่านตัวแทน

   • ขั้นบันไดของส่วนลดตามจำนวน 

   • ข้อกำหนดการขาย ของแต่ละช่องทางหรือแต่ละจำนวน

   • ส่วนต่างในการทำโปรโมชั่น

WHAT YOU GET

✔ ราคาที่ตั้งบนพื้นฐานของการคำนวณความเหมาะสมในภาพรวมอย่างรอบด้าน

✔ กลยุทธ์ด้านราคาที่สร้างผลกำไรโดยรวมได้สูงสุดอย่างยั่งยืน

✔ ราคาที่ส่งผลต่อต้นทุนทั้งตัวเงิน และการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด

✔ ราคาที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากกว่าปกติ

✔ มาร์จินที่แน่ชัดในการนำไปจัดทำโปรโมชั่นในแต่ละช่องทางและปริมาณการขาย

✔ ลักษณะและลำดับขั้นส่วนลดที่เหมาะสม ทำให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Product Showcase and Event Campaign Planning

พื้นที่แสดงสินค้า (Product Showcase) คือ พื้นที่สำคัญที่ช่วยนำเสนอสินค้าและบริการของคุณ เช่น การออกงานแสดงสินค้า บูธแสดงสินค้า การนำสินค้าออกงานอีเวนต์ การออกงาน Expo การติดตั้งและดีไซน์บูธขายของ หรือแม้กระทั่งหน้าร้านจริงหรือหน้าร้านออนไลน์ เป็นต้น พื้นที่แห่งนี้ยังช่วยสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์ เพราะสามารถนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์ผ่านงานดีไซน์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลลัพธ์คือความสามารถในดึงดูดลูกค้าได้มากที่สุด นอกจากนี้ระยะเวลาที่จัดแสดงสินค้าก็สำคัญ เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงอีเวนต์ รับติดต่อประสานงานเพื่อจัดอีเวนต์เปิดตัวสินค้า ออกแบบบูธ ช่วยจัดบูธแสดงสินค้า ประสานงานกับกรมส่งเสริมการส่งออกเพื่อขอคำแนะนำในการจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ ประสานงานกับบริษัทรับจัดอีเวนต์ เพื่อสร้าง Brand Awareness ให้สินค้าและบริการของคุณจนเป็นที่จดจำในหมู่กลุ่มลูกค้า

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษา แบรนด์ สินค้าหรือบริการ และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการจัดอีเวนต์ที่เหมาะสม

 • วิเคราะห์คู่แข่ง  ด้านการทำการตลาดเชิงอีเวนต์ 

  • สินค้า โปรโมชั่น และราคา

  • รูปแบบ กิจกรรม การจัดงาน

  • จุดแข็ง จุดดึงดูด Key message 

  • ปัจจัยความสำเร็จหลักของคู่แข่ง หรือสินค้าใกล้เคียงที่ประสบความสำเร็จ

   • การรับรู้แบรนด์ ยอดผู้เข้าชมงาน ยอดการพูดถึง ยอดขาย และแง่มุมต่าง ๆ

2. Event Planning

 • Concept

  • Objective – กำหนดวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดงาน เพื่อตอบโจทย์ในระยะยาว

  • Target – กำหนดเป้าหมาย เพื่อค้นหาความต้องการ และพฤติกรรมด้านต่าง ๆ 

  • Theme – สร้างธีมที่น่าดึงดูด และมีความเหมาะสม 

  • Hook – กำหนดจุดดึงดูดที่ตอบสนองทั้งวัตถุประสงค์ของแบรนด์และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

  • Place – นำเสนอทางเลือกด้านสถานที่ที่มีความเหมาะสม พร้อมคาดการณ์งบประมาณเบื้องต้น
   เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 • Product Concept

  • Highlight Product – กำหนดหมวดสินค้าเด่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์
   เช่น สินค้า พรีเมี่ยม สินค้าชูโรง สินค้าที่ดีที่สุด สินค้าใหม่

  • Sales Product – กำหนดหมวดหมู่สินค้า เพื่อดึงดูดลูกค้า
   เช่น สินค้าสุดคุ้ม สินค้าชุดเริ่มต้น สินค้าที่ได้รับความนิยมสูง

 • Promotion

  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

   • การจัดแพค จัดเซ็ต โปรโมชั่นร่วม โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงาน นาทีทอง การใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ โปรโมชั่นเซอร์ไพรส์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 • Activity

  • ออกแบบกิจกรรมพิเศษ ที่ช่วยดึงดูด สร้างความสนใจ และสร้างจุดเด่นให้แบรนด์ 

  • กำหนดเนื้อหา ขอบเขต และรูปแบบในการจัดกิจกรรม

 • Action Plan and Budget Plan

  • วางแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด 

  • กำหนดช่วงเวลาและขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

  • ประมาณการงบประมาณต่าง ๆ ที่ใช้ 

  • สรุปการวัดผล KPI ในการทำงานทั้งภาพย่อย และภาพรวม

3. General PR Plan

 • Local Media – ออกแบบการโปรโมทภายในพื้นที่ เช่น ป้าย โปสเตอร์ และการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เป็นต้น

 • Facebook Ads – ออกแบบโฆษณาบนเฟซบุ๊ก

4. Visual and Tools Design

 • ออกแบบสื่อที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เช่น โบรชัวร์ Sales kit ใบปลิว ป้ายงาน ป้ายโปรโมชั่นสื่อ ณ จุดขาย
  หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานที่ 10 ชิ้น

 • ออกแบบการใช้พื้นที่ ณ จุดขาย

 • การตกแต่ง Shelf display

5. Cooperation

 • ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตามไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

 • สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต ในการผลิตงานโครงสร้าง และการติดตั้ง

 • สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับผู้จัดงาน ในการจัดงาน กิจกรรม MC สัมมนาในงาน
  พนักงานขาย เป็นต้น

WHAT YOU GET

✔ การทำการตลาดเชิงออฟไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✔ กิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิด Engagement กับแบรนด์ในเชิงออฟไลน์

✔ อีเวนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์การตลาดในเชิงรุกได้

 • ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง

 • ได้ใช้สื่อ ณ จุดขาย เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร และสร้างเรื่องราวของแบรนด์ได้อย่างเต็มที่และสร้างสรรค์

 • ได้สัมผัสสินค้าจริง และร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ขั้นสูง

Shop or Showroom Design

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมออกแบบหน้าร้านขายของ การจัดวางสินค้า โชว์รูมแสดงสินค้า การจัดวางสินค้าบนชั้นวาง ด้วยหลักทำเลที่ตั้งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง นอกจากนั้น ยังศึกษาปัจจัยด้านการดีไซน์หน้าร้านและจิตวิทยาที่ดึงดูดความสนใจลูกค้า และยังช่วยวางแผนการตลาดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดรายการสินค้าโปรโมชั่น สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หน้าร้าน เพื่อกระตุ้นยอดขายและเกิดการบอกต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาแบรนด์สินค้า และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

  • ด้านภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ 

  • ด้านพฤติกรรม ความต้องการ และความสนใจ 

 • ศึกษาพื้นที่เป้าหมายตามที่กำหนด เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่ดีที่สุด

  • ขนาด และลักษณะของพื้นที่

  • ทำเลที่ตั้ง ภาพลักษณ์ของพื้นที่ จุดเด่นของพื้นที่ และการเดินทาง การจราจร ความสะดวกในการเดินทาง บริเวณโดยรอบ และร้านค้าใกล้เคียง

  • Location ในพื้นที่ (กรณีห้าง หรือคอมมูนิตี้มอลล์) Traffic การเดินทาง กระแสคนเดินเข้าออก และร้านค้าโดยรอบ

  • ผู้บริโภคในพื้นที่ พฤติกรรมการเดินเลือกซื้อสินค้า กำลังซื้อ เป็นต้น

2. Concept Design

 • นำเสนอ Reference เพื่อให้เห็นภาพอารมณ์และโทนในการออกแบบ

 • ออกแบบธีมและอัตลักษณ์ของแบรนด์ตามที่กำหนดไว้ ให้ออกมาเป็น Visual concept

3. Layout and Visual Design

 • ออกแบบ Journey ของผู้ซื้อ ตั้งแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการให้คนเดินเข้ามาใช้บริการ หยิบสินค้า
  และใช้จ่ายให้มากที่สุด โดยใช้กลยุทธ์ Impulsive buying 

 • ออกแบบการตกแต่ง และการจัดวาง ชั้นวางต่าง ๆ ให้ดึงดูดผู้บริโภคมากที่สุด
  เช่น ชั้นวางโปรโมชั่น สินค้าใหม่ สินค้าขายดี เป็นต้น

4. Architecture and Interior Design

 • เป็นสถาปนิกที่ออกแบบการตกแต่ง วัสดุ และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ 

  • หาจุดสอดคล้องระหว่างอัตลักษณ์ อารมณ์ โทน และคอนเซปต์ที่วางไว้ ทั้งในแง่การตลาด และการออกแบบ

 • นำส่งไฟล์งาน และประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 • ควบคุม ดูแล การก่อสร้าง และตรวจงานของผู้รับเหมา

5. Marketing Tool Design

 • Concept – กำหนดภาพรวม และไอเดียในการสื่อสาร จากโจทย์ทางการตลาด

 • Content – กำหนด Key message และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสื่อที่เลือกใช้

 • Visual – กำหนดธีม มู้ดและโทนในการออกแบบ

 • Design – ออกแบบสื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และโจทย์ที่ตั้งไว้

 • Media – จัดทำเป็นสื่อ เช่น ป้ายหน้าร้าน เชลฟ์ทอล์คเกอร์ โปสเตอร์ ดิสเพลย์ โบรชัวร์

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานที่ 10 ชิ้น

6. Cooperation

 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตามไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

WHAT YOU GET

✔ ผลการวิเคราะห์หาสถานที่ที่คุ้มค่าที่สุด ทั้งในแง่ของต้นทุน การดำเนินงาน และการคาดหวังผลกำไร

✔ รูปแบบเหมาะสมตามหลักการของการตลาดและการออกแบบ

✔ หน้าร้านที่สวยงาม สอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ มีคอนเซปต์ที่ชัดเจน

✔ ผลกระทบที่ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างการจดจำของผู้บริโภค

✔ การตอบสนองการใช้สอยที่สอดรับกับการเดินเลือกซื้อสินค้า เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายที่มากยิ่งขึ้น

Modern Trade Supermarket & Business Matching

เราจะพาธุรกิจของคุณก้าวกระโดดขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการนำสินค้าเข้าห้าง หรือนำสินค้าเข้าสู่ช่องทางโมเดิร์นเทรด หากคุณมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้ช่องทางและเกณฑ์ในการเสนอขายสินค้าเข้าห้างเป็นอย่างดี การนำสินค้าเข้าห้างเซ็นทรัล เดอะมอลล์และห้างในเครือ 7-ELEVEN วัตสัน โลตัสหรือบิ๊กซี หรือหาที่ขายของใหม่ ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จุดเด่นของการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ก็คือการได้ภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ และยังได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนั้น เรายังจัดการกับทุกปัญหายุ่งยากให้คุณได้ อาทิ หาวิธีรับมือกับเกณฑ์การนำสินค้าเข้าห้างที่ซับซ้อน จัดระบบบริการจัดการสินค้าที่ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพ จัดทำตัวอย่างสัญญาฝากขายสินค้า และนำเสนอวิธีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับทางห้าง เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังช่วยคุณเพิ่มโอกาสในการพบคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้ อาทิ ตลาดต่างจังหวัด ตลาด AEC และตลาดโลก เพราะเราคือทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในสายงานด้านธุรกิจ ผสานกับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ก้าวทันทุกเทรนด์การขาย ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกและลูกค้า และก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการขายขั้นสูงสุด

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาแบรนด์สินค้า และกลุ่มเป้าหมาย ในแง่ของพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ  

 • ศึกษาคู่แข่ง ราคา แพ็คเกจ และโปรโมชั่น ในช่องทางจัดจำหน่ายที่ต้องการเข้าทำธุรกิจ

 • ศึกษาช่องทางจัดจำหน่าย ภาพลักษณ์ ผู้บริโภค และเงื่อนไขต่าง ๆ ในเบื้องต้น

 • ศึกษาวิจัยตลาดในเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาข้อตกลง และสนับสนุนด้านการขาย

2. Planning

 • Company Profile – สร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือให้บริษัท ทำให้มีจุดขายที่จับต้องได้

 • Marketing Mix – พัฒนาส่วนผสมทางการตลาด เพื่อให้เหมาะกับช่องทางที่ต้องการเข้า

 • Deal – ตั้งราคา สร้างข้อเสนอเพื่อเอาชนะคู่แข่ง หรือเจาะเข้าสู่ช่องทางจัดจำหน่ายที่ต้องการ

 • Timeline Plan – วางกรอบระยะเวลาด้านโปรโมชั่น สื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการนำเสนอแผนงานต่อฝ่ายจัดซื้อ

 • Packaging Design – ออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ

 • จัดทำรูปแบบการนำเสนอให้สวยงาม กระชับ เหมาะสำหรับการสื่อสารกับฝ่ายจัดซื้อของช่องทางการจัดจำหน่าย

3. Cooperation

 • สนับสนุนการติดต่อประสานงาน และการนัดหมายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 • สนับสนุนการนำเสนอ และการเข้าร่วมประชุมสำคัญ

WHAT YOU GET

✔ ขยายโอกาสการขาย ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

✔ เพิ่มโอกาสให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และสร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านการเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายใหญ่ ๆ

✔ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายแบบ Mass ปิดการขายล็อตใหญ่

✔ เพิ่มโอกาสการจับคู่ทางธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ อาทิ ตลาดต่างจังหวัด ตลาด AEC และตลาดโลก

Modern Trade Supermarket and Business Matching   Implementation

คุณสามารถขายสินค้าบนห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตได้อย่างมืออาชีพ ด้วยทีมที่ปรึกษาที่พร้อมจะช่วยคุณวางแผนโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การคิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย การออกบูธสินค้า การวางแผนการนำเสนอสินค้าและสถานที่จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางการขายแบบต่าง ๆ ทั้งแบบปกติ ไปจนถึงช่องทางการขายแบบออนไลน์ นอกจากนี้ เรายังช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการพบคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาข้อตกลงระหว่างคู่ค้า นำไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจ อาทิ การขยายตลาดสู่ตลาดต่างจังหวัด การขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศ AEC ตลาดจีน และตลาดโลก

WHAT WE DO

1. Implementation Plan

 • แผนกลยุทธ์ และการดำเนินงาน

  • ในพื้นที่การขาย – การจัดกิจกรรม ออกบูธ การทำโปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้า ตลอดระยะเวลาของสัญญา
   (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน)

  • นอกพื้นที่ขาย – การสนับสนุนทางการตลาดในเบื้องต้น เพื่อการดึงดูดผู้บริโภคเข้าสู่ช่องทางการ     จัดจำหน่าย ผ่านทางชิ้นงานในข้อ 12.2

2. Marketing Tool Design

 • สร้างอุปกรณ์ส่งเสริมการขายผ่านทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

  • ออกแบบโมเดลที่เหมาะสมกับสื่อแต่ละช่องทาง

  • เชลฟ์ทอล์คเกอร์ 

  • โปสเตอร์ 

  • โบรชัวร์ 

  • ใบปลิว 

  • ป้ายโปรโมชั่น 

  • แสตนดี้

  • สื่อส่งเสริมการขายอื่น ๆ

  • ชิ้นงานออกแบบ เพื่อโปรโมทผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานที่ 10 ชิ้น​​

 • Packaging Design 

  • ออกแบบแพ็คเกจจิ้งสินค้า จัดชุดสินค้าเป็นเซ็ต เพื่อนำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 • ออกแบบบูธ

  • เชลฟ์ดิสเพลย์

  • การจัดวางพื้นที่

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนที่ 2 คอนเซปต์

3. Cooperation

 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตามไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

 • สนับสนุนการติดต่อ ประสานงาน และการนัดหมายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 • สนับสนุนการนำเสนอ และการเข้าร่วมประชุมสำคัญ

WHAT YOU GET

✔ วางแผนโดยนักการตลาด และครีเอทีฟ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นและนำไปสู่ยอดขาย

 • แผนงานด้านโปรโมชั่น และกิจกรรมในการทำให้เป็นที่รู้จัก 
 • แผนงานด้านการสร้างยอดซื้อใหม่ ๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดยอดซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

✔ รู้งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ทำให้สามารถบริหารงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

✔ เครื่องมือในการออกแบบที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ สนับสนุนแบรนด์ตามโจทย์ทางการตลาดที่ตั้งไว้

Embed Marketing (Product Placement on TV Series & Program)

อีกหนึ่งสื่อโฆษณาที่ยังคงมาแรงเสมอสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของคุณ ก็คือซีรี่ส์หรือละครทีวียอดนิยม       เราช่วยคัดสรรสื่อโทรทัศน์ (ทั้งดิจิตอลทีวี ทีวีซีรี่ส์ออนไลน์ และโฆษณาบน YouTube) ทั้งแบบที่เป็นสปอนเซอร์รายการทีวีและสปอนเซอร์ซีรี่ส์โดยตรง กับแบบการทำโฆษณาแฝง (Tie-in) ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ช่วยออกแบบ Key Message ทำโฆษณาให้น่าสนใจ โน้มน้าวลูกค้า ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย และนำไปสู่การซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ยังคงนิยมดูรายการทีวีดิจิตอล รับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังบน YouTube และยังนิยมดูซีรี่ส์ออนไลน์มากขึ้น ทำให้แบรนด์สินค้าและบริการของคุณสามารถกระจายสู่ผู้คนนับล้านได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

WHAT WE DO

1. Target and Series Analysis

 • ศึกษาจุดเด่นของสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อค้นหาสื่อบันเทิง โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์ ที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

 • ศึกษารายการโทรทัศน์และซีรี่ส์ต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในแง่ของเนื้อหา นักแสดง และ Key Message เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกรายการที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

2. Contract Development

 • สนับสนุนการพิจารณาข้อเสนอของรายการโทรทัศน์และซีรี่ส์ ในแง่ของความเหมาะสม และความคุ้มค่า

 • กำหนดขอบเขต รูปแบบ และเนื้อหาของสินค้าและบริการที่จะปรากฏในรายการโทรทัศน์และซีรี่ส์

 • รีวิว Side Story Content (ถ้ามี)

3. IMC Strategy

 • พัฒนา ต่อยอด แผนงานการโปรโมทและการขายจากข้อตกลงที่ทำกับซีรี่ส์ จนออกมาเป็นแผนงาน

 • ออกแบบธีม เนื้อหา วิธีการสื่อสาร และช่องทางในการโปรโมท

 • สร้าง Awareness ด้วยการวางแผนกรอบระยะเวลา และกิจกรรมของแคมเปญทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง 

  • ช่วงก่อนเริ่ม เช่น จัดกิจกรรมของแบรนด์ในช่วงเปิดตัวซีรี่ส์

  • ช่วงระหว่างฉาย เช่น จัดกิจกรรมท้ายซีรี่ส์ในแต่ละตอน 

  • ช่วงหลังจากที่ซีรี่ส์จบ เช่น จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับทีมนักแสดง

 • จัดการ Turn Sales ด้วยการวางแผนรูปแบบการขายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ให้สอดรับกับกระแสที่เกิดขึ้น

  • ช่วงก่อนเริ่ม เช่น การผูกสินค้าเข้ากับบัตรเข้างานเปิดตัวซีรี่ส์

  • ช่วงระหว่างฉาย เช่น จัดจำหน่ายเซ็ตสินค้าพิเศษที่เกี่ยวโยงกับซีรี่ส์ หรือนักแสดงในซีรี่ส์

  • ช่วงหลังจบ เช่น การผลักดันสินค้าให้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานมีทติ้ง

4. Marketing Tool Design

 • Concept – กำหนดภาพรวม และไอเดียในการสื่อสาร จากโจทย์ทางการตลาด

 • Content – กำหนด Key Message และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสื่อที่เลือกใช้

 • Visual – ธีม มู้ดและโทนในการออกแบบ

 • Design – ออกแบบสื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และโจทย์ที่ตั้งไว้

 • Media – เช่น แบ็คดร็อป แสตนดี้ โปสเตอร์ และสื่อออนไลน์

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานที่ 10 ชิ้น

5. Cooperation

 • เป็นตัวกลางในการติดต่อ ประสานงานระหว่างซีรี่ส์และแบรนด์สินค้า เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา

 • ประสานงาน ควบคุม หรือแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้ภาพรวมของงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้

 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งเรื่องไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

 • สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับผู้จัดงาน (ถ้ามี) ในการจัดงาน กิจกรรม MC สัมมนาในงาน
  พนักงานขาย เป็นต้น

WHAT YOU GET

✔ โอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ ๆ

✔ การเลือกใช้สื่อที่คุ้มค่ากว่าโฆษณาทางโทรทัศน์แบบดั้งเดิม เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มีประสิทธิภาพกว่า

✔ ระยะเวลาออกอากาศมากกว่าโฆษณาโทรทัศน์ทั่วไป โดยใช้งบประมาณที่เท่ากัน

✔ มีจุดเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับสินค้ามากกว่าโฆษณาทั่วไป (มีเรื่องราว)

✔ สามารถสร้างเป็น Reference ให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

✔ สินค้าได้รับการประชาสัมพันธ์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียง สามารถสร้างการรับรู้ได้มากขึ้น

IMC Plan for Offline Media Campaign

การสื่อสารการตลาดครบวงจร (Integrated Marketing Communication – IMC) คือ การพัฒนาแผนการตลาดที่ทำให้สินค้าและบริการของคุณถูกสื่อสารออกสู่ท้องตลาดได้อย่างมีทิศทางและมีความชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอ โดยกลยุทธ์การตลาดในที่นี่เน้นเป็นสื่อออฟไลน์ เช่น บิลบอร์ด แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ บูธแสดงสินค้า หนังสือพิมพ์ นิตยสาร Free Copy และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อนำไปสู่การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์ตรงกับสินค้าและบริการของคุณมากที่สุด สร้างการรับรู้อย่างตรงจุด นำไปสู่ภาพลักษณ์ทีดีของแบรนด์และการตัดสินใจซื้อ

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาแบรนด์สินค้า จุดขายของสินค้า และ Key Message

 • ศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา

  • ความต้องการ

  • ความสนใจ

  • บุคลิกลักษณะ

 • ศึกษา วิเคราะห์สื่อออฟไลน์ เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ และงบประมาณของแต่ละสื่อ

2. Offline Media IMC Plan

 • Objective – กำหนดวัตถุประสงค์ของสารที่ต้องการจะสื่อ

 • Target – กำหนดกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น เกิดการรับรู้ เกิดการจดจำ เกิดความสนใจ เป็นต้น

 • Theme – สร้างธีมที่น่าดึงดูด ที่ตอบทั้งโจทย์ของแบรนด์ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 • Offline Media Campaign

  • กำหนดสื่อออฟไลน์ที่ต้องการใช้

  • กำหนดรูปแบบการนำเสนอ และ Key Message ในสื่อแต่ละตัว

  • กำหนดรูปแบบการนำเสนอในแต่ละช่วงเวลา เช่น 

   • ระยะแรก – สร้างความสนใจ 

   • ระยะที่สอง – เปิดเผยคำตอบและเซอร์ไพรส์ 

   • ระยะที่สาม – กระตุ้นให้เกิดการทดลอง

3. Marketing Tool Design

 • Concept – กำหนดภาพรวม และไอเดียในการสื่อสาร จากโจทย์ทางการตลาด

 • Content – กำหนด Key Message และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสื่อที่เลือกใช้

 • Visual – ธีม มู้ดและโทนในการออกแบบ

 • Design – ออกแบบสื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และโจทย์ที่ตั้งไว้

 • Media – สื่อออฟไลน์ ตามข้อตกลง

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานตามตกลง

4. Cooperation

 • สนับสนุนการติดต่อเจ้าของสื่อสำหรับนำแคมเปญสินค้าหรือบริการไปจัดแสดง

 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตามไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งเรื่องไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

 • สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับผู้ติดตั้ง

WHAT YOU GET

✔ กลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

✔ แคมเปญการใช้สื่อออฟไลน์ที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร

✔ การวาง Reaction ของกลุ่มเป้าหมาย ให้ส่งผลต่อแบรนด์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

✔ แผนงานผลิตสื่อส่งเสริมการขายที่มีความชัดเจน ทั้งในแง่ของช่วงเวลาและงบประมาณ

✔ บริการครบวงจร ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ การใช้สื่อ และการวางแผนกลยุทธ์สำหรับแคมเปญสื่อออฟไลน์

✔ สื่อออฟไลน์สามารถช่วยส่งเสริมให้แบรนด์ออนไลน์มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Campaign Planning (Online, Offline or Both)

พัฒนาแผนการที่ทำให้สินค้าและบริการของคุณออกสู่ท้องตลาดได้อย่างมีทิศทาง ชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอ โดยในที่นี้เน้นเป็นสื่อออนไลน์ เช่น ออกแบบ วางแผน การทำ Online Marketing, Social Media Marketing, E-mail Marketing, Viral Marketing และการสร้างโฆษณาบน Facebook โฆษณาบน Google (Google AdWord) โฆษณาผ่าน Google Display Network โฆษณาแบบ Online Banner หรือผ่านวิธี  Website PR และอื่น ๆ และอาจจะผสมผสานกับสื่อออฟไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ Omni-Channel ให้กับลูกค้า ที่ไม่ว่าจะเปิดอินเทอร์เน็ตหรือเดินออกไปข้างนอกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ก็จะพบกับแคมเปญสินค้าและบริการของคุณปรากฏอยู่ วางแผนโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำโฆษณาออนไลน์ การสร้างแบรนด์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอสินค้าและบริการของคุณให้ออกมาดีที่สุด

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาเทรนด์ของการทำแคมเปญในตลาดที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ของแคมเปญ 

  • วิเคราะห์หาความต้องการ

  • วิเคราะห์หาความสนใจ

  • วิเคราะห์บุคลิกลักษณะ

 • ศึกษา วิเคราะห์สื่อ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ และงบประมาณของแต่ละสื่อ

2. Campaign Planning

 • สร้างหัวข้อ (Campaign Topic) และไอเดียในการทำแคมเปญ 

 • Integrated Marketing Communication Plan (Before, During or After)

  • Method วิธีการในการทำ

  • Media สื่อที่จำเป็นต้องใช้

  • Distribution Channel ช่องทางในการเผยแพร่

 • Budget and Timeline ในการดำเนินการ

3. Content Planning

 • วิเคราะห์อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ ตัวตน อารมณ์ โทน บุคลิกลักษณะของแบรนด์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่
  มีความหมาย และสอดคล้องกับภาพรวมของแบรนด์

 • สร้างธีมและเรื่องราวของแบรนด์ พร้อมสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวที่ทรงพลังและน่าจดจำ นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 

 • ออกแบบสื่อที่จำเป็น ตามจำนวนชิ้นที่กำหนด

4. Marketing Tool Design

 • Concept – กำหนดภาพรวม และไอเดียในการสื่อสาร จากโจทย์ทางการตลาด

 • Content – กำหนด Key Message และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสื่อที่เลือกใช้

 • Visual – ธีม มู้ดและโทนในการออกแบบ

 • Design – ออกแบบสื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และโจทย์ที่ตั้งไว้

 • Media – สื่อที่ใช้ในแคมเปญ ตามข้อตกลง

 • จำนวนชิ้นงาน: ตามข้อตกลง

5. Facilitate Contact

 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่สาม หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แคมเปญการการโปรโมทสินค้าเกิดเป็นผลสำเร็จ

 • ติดต่อ ประสานงาน สนับสนุนการประสานงานกับ Supplier 

 • ติดตามผล และแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

WHAT YOU GET

✔ แคมเปญที่ถูกคิดขึ้นอย่างรอบด้าน สามารถตอบโจทย์ได้ตามวัตถุประสงค์

✔ ธีมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสินค้า

✔ แผนงานที่มีความชัดเจน ทั้งในแง่ของช่วงเวลาและงบประมาณ

✔ ทีมงานที่เชี่ยวชาญ ช่วยประสานงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

✔ ไฟล์ดิจิตอล (Adobe Illustrator) สำหรับสื่อทุกชิ้น

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.