คุยกับเรา

Seeking Market Opportunity and Potential Product

สินค้าหรือบริการที่คุณคิดว่าใช่ อาจไม่ใช่ธุรกิจที่น่าลงทุน นอกจากนั้น การวิเคราะห์และวางแผนการตลาดนั้นยังมีอีกหลายมิติ คุณจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด ที่ต้องศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมและแนวโน้มของตลาดที่เหมาะสม อาทิ สภาพการณ์ของสังคมภายนอก วิเคราะห์เทรนด์หรือแนวโน้มการตลาดในอนาคต ค้นหาตลาดที่มีศักยภาพและมีมูลค่าตลาดน่าสนใจ น่าลงทุน และนอกจากนี้ ยังต้องวางกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความพร้อมในการลงแข่งสู่ตลาดจริงอีกด้วย

WHAT WE DO

1. External Factor Evaluation

 • Political Evaluation: ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมืองที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

  • สภาวการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลต่อความมั่นคง ความเชื่อมั่น และการจับจ่ายใช้สอย หรือการลงทุน

  • แนวนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ 

  • การสนับสนุนและการอุดหนุนจากภาครัฐ ทั้งในแง่ของงานวิจัย การรับรอง การผลิต ช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น

  • การควบคุมสินค้าและบริการจากรัฐบาล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  

  • ภาษี กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  • การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  • การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อกำกับและดูแลการดำเนินการทางธุรกิจ

 • Economic Evaluation: ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

  • แนวโน้มเศรษฐกิจของโลกที่ส่งผลต่อราคาหรือความต้องการ ทั้งการนำเข้าและการส่งออกวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 

  • แนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศที่ส่งผลต่อราคา ความต้องการของสินค้า และการลงทุน 

  • นโยบายการเงินการคลัง ทั้งอัตราดอกเบี้ย และการปล่อยกู้ 

  • เงินเฟ้อ ค่าเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน

  • การออม การลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐและเอกชน

 • Technical Evaluation: ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

  • เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการและระบบในการผลิต การให้บริการ และการตลาด

  • ปัจจัยด้านการผลิตและการออกแบบ เช่น การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เครื่องจักร ระบบการจัดเก็บ และการขนส่ง

  • รูปแบบสารสนเทศ เช่น การจัดการและจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจ การสื่อสารระหว่างการดำเนินธุรกิจ 

  • นวัตกรรมของผู้เล่นในตลาด ทั้งนวัตกรรมในการผลิตสินค้า และนวัตกรรมในการขนส่งสินค้า

  • เครื่องมือใหม่ ๆ ในการทำการตลาด การใช้เทคโนโลยีเข้าหาลูกค้า

  • เทคโนโลยีที่อาจสร้างสินค้าทดแทนต่าง ๆ

 • Social Evaluation: ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

  • ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น ลักษณะการบริโภคสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมของสังคม

  • ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เชื้อชาติ แหล่งที่อยู่อาศัย 

  • กระแสสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  

  • จิตวิทยาสังคม ทั้งด้านค่านิยมและความเชื่อ

2. Market Trend (Domestic and Global)

 • ศึกษาแนวโน้มของตลาดที่กำหนด ในระดับท้องถิ่น

  • ศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนตลาดในระดับท้องถิ่น

  • ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 

  • คาดการณ์เทรนด์การตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งแนวโน้มจากตลาดผู้นำ (Leader market) และปัจจัยขับเคลื่อนระดับท้องถิ่น (Local market)

 • ศึกษาแนวโน้มของตลาดที่กำหนด ในระดับโลก

  • ศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

  • ศึกษารูปแบบสินค้าและนวัตกรรมต่าง ๆ ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed market)

  • คาดการณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น 

  • ประเมินการส่งผลต่อตลาดระดับท้องถิ่น

3. Market Size and Growth

 • ศึกษาและประมาณการขนาดของตลาดในแง่มุมที่สำคัญ เช่น

  • ขนาดของตลาดในแต่ละช่องทางจัดจำหน่าย 

  • ขนาดของตลาดทั้งระดับบน กลาง และล่าง 

  • ขนาดของตลาดออนไลน์และออฟไลน์

 • ศึกษาและประมาณการขนาดของตลาดในแง่การเติบโต

  • ศึกษาการเติบโตย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 

  • คาดการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ 

  • คำนวณสัดส่วนในการเติบโตในอดีต เพื่อคาดการณ์การเติบโตในอนาคต

4. Market Potential

 • วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้น

  • เทรนด์และแนวโน้มต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์จากทั้งตลาดผู้นำ (Leader market) ปัจจัยตลาดท้องถิ่น (Local market) และขนาดของตลาด

 • สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และความต้องการพื้นฐานของตลาด

  • ส่วนของตลาดที่มีศักยภาพ ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจ และมีโอกาสในการเติบโตสูง

 • นำเสนอแนวทางผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่านำเสนอต่อตลาดที่มีศักยภาพนั้น ๆ

WHAT YOU GET

✔ Potential Segment

 • ผลักดันคุณเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์เทรนด์ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว

 • ผลักดันคุณเข้าสู่ส่วนของตลาดที่มีศักยภาพ เหมาะสมและคุ้มค่าในการประกอบธุรกิจ

 • คาดการณ์ตลาดและการเติบโตได้ จากการวิเคราะห์อัตราการเติบโตที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ 

 • นำเสนอแผนการสร้างรายได้โดยศึกษาและวิเคราะห์จากเทรนด์ตลาดปัจจุบัน และสามารถรองรับการพัฒนาตามเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

✔ Product Concept

 • แนวทางรูปแบบสินค้า หรือบริการที่เหมาะสมสำหรับตลาดเป้าหมายนั้น ๆ

 • แนวคิดเชิงกลยุทธ์ของสินค้าที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่น องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น และความต้องการทางด้านอารมณ์ของสินค้า

 • ปริมาณที่เหมาะสมของสินค้าเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

Competitor Analysis

การทำธุรกิจย่อมมีคู่แข่ง เมื่อใดที่คุณไม่รู้จักคู่แข่งดีพอ เมื่อนั้นผลกำไรทางธุรกิจของคุณก็ไม่มีวันเพิ่มขึ้นได้ หรือคุณอาจถึงขั้นพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งเสียเอง สิ่งเดียวที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนำหน้าคู่แข่งได้เสมอคือ การวิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ 4Ps และ 5 Forces Model ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ SWOT ด้วยตัวเอง เพราะที่ปรึกษาธุรกิจอย่างเรา จะช่วยคุณระบุตัวตน จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง ประเมินความได้เปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขัน พร้อมส่งมอบกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุด คิดแผนส่งเสริมการตลาดที่โดดเด่นที่สุดในการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อแย่งชิงลูกค้าและขยายฐานตลาด และพร้อมเกาะติดทุกสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเพื่อคุณโดยเฉพาะ

WHAT WE DO

1. Overall Player Identification

 • กำหนดผู้เล่นโดยรวมที่มีอยู่ในตลาด

 • ศึกษาข้อมูลของผู้เล่นเบื้องต้นที่สำคัญ เช่น แบรนด์ กลุ่มเป้าหมาย สินค้าหรือบริการ ราคา ช่องทางการขาย หรือโปรโมชั่น

 • แบ่งกลุ่มของผู้เล่นตามทิศทางการทำตลาด และแนวทางของกลยุทธ์

2. Direct and Indirect Competitor Identification

 • กำหนดคู่แข่งทางตรงและทางอ้อมให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 • ศึกษารายละเอียดเชิงลึก โดยเน้นที่กลยุทธ์การทำการตลาด จุดเด่นและจุดด้อยที่มีนัยสำคัญ

 • กำหนดปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการแข่งขันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การเข้าสู่ตลาด และการแย่งชิงฐานลูกค้า

3. Direct Competitor Monitoring

 • ติดตามและอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทั้งตลาดรวมและตลาดของคู่แข่ง เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

 • สรุปรายงานและส่งในระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน รายสามเดือน ตลอดระยะเวลาของสัญญา

WHAT YOU GET

✔ Competitive Advantage

 • แนวทางรูปแบบสินค้า หรือบริการที่เหมาะสมสำหรับตลาดเป้าหมายนั้น ๆ

 • แนวคิดเชิงกลยุทธ์ของสินค้าที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่น องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น และความต้องการทางด้านอารมณ์ของสินค้า

 • ปริมาณที่เหมาะสมของสินค้าเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

✔ Competitor Report

 • สามารถติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 • ตอบสนองและปรับตัวต่อการแข่งขันได้อย่างทันท่วงที

Customer Research Analysis

สินค้าและบริการจะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไร หากคุณยังมองพฤติกรรมของพวกเขาไม่แตกฉาน แต่ปัญหาจะคลี่คลายได้ด้วยทีมวิจัยที่มีประสบการณ์ของเรา เราพร้อมที่จะช่วยคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากที่สุด ค้นหาและศึกษา Insight ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) พฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยการตลาดพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ สินค้าและบริการที่เป็นที่นิยม โอกาสในการเปิดใจทดลองใช้สินค้าใหม่ ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเฉลยความต้องการที่แท้จริงในใจของลูกค้า อันเป็นกุญแจสำคัญของทุกการตัดสินใจซื้อ

WHAT WE DO

1. Overall Customer Analysis

 • ศึกษาภาพรวมของรูปแบบพฤติกรรม และความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เลือก 

 • แบ่งสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าตามปัจจัยที่มีนัยยะสำคัญ

2. Target Group Identification

 • ช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการมากที่สุด

 • วิเคราะห์รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน เช่น

  • เชิงภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และจิตวิทยา

  • เรื่องเฉพาะเจาะจงตามที่กำหนด

 • ประมาณการขนาดและแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

3. Objective Identification and Interview Method Design

 • กำหนดวัตถุประสงค์และรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ครอบคลุมที่สุด

 • ออกแบบวิธีการวิจัย ระบุจำนวน และลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

 • กำหนดวิธีการและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

4. Research Conduct

 • ดำเนินการวิจัยโดยทีมงานการวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ 

 • วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก ทั้งสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างได้ตอบและไม่ได้ตอบ เพื่อสรุปความต้องการเชิงลึกที่แท้จริง

 • สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงการต่อยอด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สร้างแบรนด์ และทำการตลาด

WHAT YOU GET

✔ Comprehensive Research Report

 • ส่งมอบผลการศึกษาวิจัยลูกค้าเชิงลึก ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพที่สุดในการหาข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

 • จัดทำรายงานการวิจัยที่วิเคราะห์คำตอบลงไปในเชิงลึก มีข้อมูลที่ละเอียดรอบด้าน

 • สรุปผลการวิจัยที่นำไปใช้ต่อยอดเชิงธุรกิจได้ จากมุมมองของนักการตลาดและนักสร้างแบรนด์สินค้า

✔ Target Insight

 • แผน Customer Journey ที่ระบุปฏิสัมพันธ์ของลูกค้ากับแบรนด์อย่างรอบด้าน พร้อมระบุพฤติกรรมทั่วไปของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและพฤติกรรมโดยรวม เช่น การเสพสื่อ เพื่อความเข้าใจกลุ่มลูกค้าอย่างรอบด้าน

 • ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการสร้างโมเดลทางธุรกิจ ส่วนผสมการตลาดแบรนด์สินค้า และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

 • การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และศักยภาพในการพัฒนา Solution ที่ตอบสนองความต้องการเชิงลึกของลูกค้าได้

Prototype Design

ทีมวิจัยของเราพร้อมช่วยคุณออกแบบสินค้าหรือบริการต้นแบบ โลโก้ บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า รวมถึงการทำ R&D คุณสมบัติต่าง ๆ ที่สินค้าต้องมี ซึ่งเป็นอีกหลักประกันที่ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมาเป็นครั้งแรกจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า เพราะนอกจากความสวยงามด้านดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์แล้ว เรายังใช้หลักจิตวิทยาการออกแบบ จิตวิทยาผู้บริโภค SPRINT Model แบบประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อหาวิธีการตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น และยังมีการทดสอบสินค้าหรือบริการกับกลุ่มทดลองตัวอย่าง เพื่อผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเมื่อออกจำหน่ายจริง

WHAT WE DO

1. Empathy Map Creation

 • สร้างแผนที่ความเข้าใจลูกค้า (Empathy Map) ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อความเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้

 • รับรู้ถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน 

 • เข้าใจปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการทั้งในด้านความคิด การรับรู้ การเข้าถึง และการตอบสนองต่อสินค้าหรือบริการนั้น  ๆ

 • รู้ประสบการณ์และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

 • รู้ถึง Pain และ Gain ของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนา Solution ต่อ

2. SPRINT Model

 • ใช้ SPRINT Model ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตอบสนองลูกค้าอย่างแท้จริง

 • นำ SPRINT Model ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนและลงมือสร้างจริง

 • สรุปขั้นตอนในการออกแบบ SPRINT Model

  • Day 1: Set Solution – ตั้งโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค HMW เพื่อสร้าง Solution ที่ตรงจุด

  • Day 2: Sketch – ออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ที่ต้องการพัฒนา

  • Day 3: Vote & Decision – โหวตและตัดสินใจรูปแบบที่ดีที่สุด 

  • Day 4: Prototype – สร้าง Prototype ขึ้นเพื่อทำการทดสอบ 

  • Day 5: Test – ทดสอบ Prototype กับกลุ่มเป้าหมายจริง สังเกตการณ์และวิเคราะห์ผลตอบรับ และสรุปออกมาเป็นแนวทางการสร้างซอฟต์แวร์จริงในแบบที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

 • ร่วมออกแบบโดยทีมงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

  • Marketer – วิเคราะห์และประเมินความสามารถในการตอบโจทย์ทางการตลาดของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 

  • Programmer – วิเคราะห์และประเมินความไปได้เชิงเทคนิคในการสร้างสินค้าและบริการ

  • Graphic Designer – แปลงไอเดียให้เป็น Prototype เพื่อประสบการณ์ในการใช้งาน

  • Copywriter – ดูแลรูปแบบของการนำเสนอ ภาษาที่ใช้ การสื่อสาร และรูปแบบเนื้อหาที่สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างแท้จริง

WHAT YOU GET

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้งานได้เสมือนจริง

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

✔ การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสม

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.