คุยกับเรา

Seeking Market Opportunity and Potential Product

สินค้าหรือบริการที่คุณคิดว่าใช่ อาจไม่ใช่ธุรกิจที่น่าลงทุน นอกจากนั้น การวิเคราะห์และวางแผนการตลาดนั้นยังมีอีกหลายมิติ คุณจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด ที่ต้องศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมและแนวโน้มของตลาดที่เหมาะสม อาทิ สภาพการณ์ของสังคมภายนอก วิเคราะห์เทรนด์หรือแนวโน้มการตลาดในอนาคต ค้นหาตลาดที่มีศักยภาพและมีมูลค่าตลาดน่าสนใจ น่าลงทุน และนอกจากนี้ ยังต้องวางกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความพร้อมในการลงแข่งสู่ตลาดจริงอีกด้วย

WHAT WE DO

1. External Factor Evaluation

 • Political Evaluation: ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมืองที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

  • สภาวการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลต่อความมั่นคง ความเชื่อมั่น และการจับจ่ายใช้สอย หรือการลงทุน

  • แนวนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ 

  • การสนับสนุนและการอุดหนุนจากภาครัฐ ทั้งในแง่ของงานวิจัย การรับรอง การผลิต ช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น

  • การควบคุมสินค้าและบริการจากรัฐบาล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  

  • ภาษี กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  • การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  • การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อกำกับและดูแลการดำเนินการทางธุรกิจ

 • Economic Evaluation: ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

  • แนวโน้มเศรษฐกิจของโลกที่ส่งผลต่อราคาหรือความต้องการ ทั้งการนำเข้าและการส่งออกวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 

  • แนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศที่ส่งผลต่อราคา ความต้องการของสินค้า และการลงทุน 

  • นโยบายการเงินการคลัง ทั้งอัตราดอกเบี้ย และการปล่อยกู้ 

  • เงินเฟ้อ ค่าเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน

  • การออม การลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐและเอกชน

 • Technical Evaluation: ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

  • เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการและระบบในการผลิต การให้บริการ และการตลาด

  • ปัจจัยด้านการผลิตและการออกแบบ เช่น การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เครื่องจักร ระบบการจัดเก็บ และการขนส่ง

  • รูปแบบสารสนเทศ เช่น การจัดการและจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจ การสื่อสารระหว่างการดำเนินธุรกิจ 

  • นวัตกรรมของผู้เล่นในตลาด ทั้งนวัตกรรมในการผลิตสินค้า และนวัตกรรมในการขนส่งสินค้า

  • เครื่องมือใหม่ ๆ ในการทำการตลาด การใช้เทคโนโลยีเข้าหาลูกค้า

  • เทคโนโลยีที่อาจสร้างสินค้าทดแทนต่าง ๆ

 • Social Evaluation: ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

  • ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น ลักษณะการบริโภคสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมของสังคม

  • ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เชื้อชาติ แหล่งที่อยู่อาศัย 

  • กระแสสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  

  • จิตวิทยาสังคม ทั้งด้านค่านิยมและความเชื่อ

2. Market Trend (Domestic and Global)

 • ศึกษาแนวโน้มของตลาดที่กำหนด ในระดับท้องถิ่น

  • ศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนตลาดในระดับท้องถิ่น

  • ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 

  • คาดการณ์เทรนด์การตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งแนวโน้มจากตลาดผู้นำ (Leader market) และปัจจัยขับเคลื่อนระดับท้องถิ่น (Local market)

 • ศึกษาแนวโน้มของตลาดที่กำหนด ในระดับโลก

  • ศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

  • ศึกษารูปแบบสินค้าและนวัตกรรมต่าง ๆ ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed market)

  • คาดการณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น 

  • ประเมินการส่งผลต่อตลาดระดับท้องถิ่น

3. Market Size and Growth

 • ศึกษาและประมาณการขนาดของตลาดในแง่มุมที่สำคัญ เช่น

  • ขนาดของตลาดในแต่ละช่องทางจัดจำหน่าย 

  • ขนาดของตลาดทั้งระดับบน กลาง และล่าง 

  • ขนาดของตลาดออนไลน์และออฟไลน์

 • ศึกษาและประมาณการขนาดของตลาดในแง่การเติบโต

  • ศึกษาการเติบโตย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 

  • คาดการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ 

  • คำนวณสัดส่วนในการเติบโตในอดีต เพื่อคาดการณ์การเติบโตในอนาคต

4. Market Potential

 • วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้น

  • เทรนด์และแนวโน้มต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์จากทั้งตลาดผู้นำ (Leader market) ปัจจัยตลาดท้องถิ่น (Local market) และขนาดของตลาด

 • สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และความต้องการพื้นฐานของตลาด

  • ส่วนของตลาดที่มีศักยภาพ ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจ และมีโอกาสในการเติบโตสูง

 • นำเสนอแนวทางผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่านำเสนอต่อตลาดที่มีศักยภาพนั้น ๆ

WHAT YOU GET

✔ Potential Segment

 • ผลักดันคุณเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์เทรนด์ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว

 • ผลักดันคุณเข้าสู่ส่วนของตลาดที่มีศักยภาพ เหมาะสมและคุ้มค่าในการประกอบธุรกิจ

 • คาดการณ์ตลาดและการเติบโตได้ จากการวิเคราะห์อัตราการเติบโตที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ 

 • นำเสนอแผนการสร้างรายได้โดยศึกษาและวิเคราะห์จากเทรนด์ตลาดปัจจุบัน และสามารถรองรับการพัฒนาตามเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

✔ Product Concept

 • แนวทางรูปแบบสินค้า หรือบริการที่เหมาะสมสำหรับตลาดเป้าหมายนั้น ๆ

 • แนวคิดเชิงกลยุทธ์ของสินค้าที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่น องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น และความต้องการทางด้านอารมณ์ของสินค้า

 • ปริมาณที่เหมาะสมของสินค้าเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

Competitor Analysis

การทำธุรกิจย่อมมีคู่แข่ง เมื่อใดที่คุณไม่รู้จักคู่แข่งดีพอ เมื่อนั้นผลกำไรทางธุรกิจของคุณก็ไม่มีวันเพิ่มขึ้นได้ หรือคุณอาจถึงขั้นพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งเสียเอง สิ่งเดียวที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนำหน้าคู่แข่งได้เสมอคือ การวิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ 4Ps และ 5 Forces Model ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ SWOT ด้วยตัวเอง เพราะที่ปรึกษาธุรกิจอย่างเรา จะช่วยคุณระบุตัวตน จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง ประเมินความได้เปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขัน พร้อมส่งมอบกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุด คิดแผนส่งเสริมการตลาดที่โดดเด่นที่สุดในการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อแย่งชิงลูกค้าและขยายฐานตลาด และพร้อมเกาะติดทุกสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเพื่อคุณโดยเฉพาะ

WHAT WE DO

1. Overall Player Identification

 • กำหนดผู้เล่นโดยรวมที่มีอยู่ในตลาด

 • ศึกษาข้อมูลของผู้เล่นเบื้องต้นที่สำคัญ เช่น แบรนด์ กลุ่มเป้าหมาย สินค้าหรือบริการ ราคา ช่องทางการขาย หรือโปรโมชั่น

 • แบ่งกลุ่มของผู้เล่นตามทิศทางการทำตลาด และแนวทางของกลยุทธ์

2. Direct and Indirect Competitor Identification

 • กำหนดคู่แข่งทางตรงและทางอ้อมให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 • ศึกษารายละเอียดเชิงลึก โดยเน้นที่กลยุทธ์การทำการตลาด จุดเด่นและจุดด้อยที่มีนัยสำคัญ

 • กำหนดปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการแข่งขันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การเข้าสู่ตลาด และการแย่งชิงฐานลูกค้า

3. Direct Competitor Monitoring

 • ติดตามและอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทั้งตลาดรวมและตลาดของคู่แข่ง เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

 • สรุปรายงานและส่งในระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน รายสามเดือน ตลอดระยะเวลาของสัญญา

WHAT YOU GET

✔ Competitive Advantage

 • แนวทางรูปแบบสินค้า หรือบริการที่เหมาะสมสำหรับตลาดเป้าหมายนั้น ๆ

 • แนวคิดเชิงกลยุทธ์ของสินค้าที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่น องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น และความต้องการทางด้านอารมณ์ของสินค้า

 • ปริมาณที่เหมาะสมของสินค้าเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

✔ Competitor Report

 • สามารถติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 • ตอบสนองและปรับตัวต่อการแข่งขันได้อย่างทันท่วงที

Customer Research Analysis

สินค้าและบริการจะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไร หากคุณยังมองพฤติกรรมของพวกเขาไม่แตกฉาน แต่ปัญหาจะคลี่คลายได้ด้วยทีมวิจัยที่มีประสบการณ์ของเรา เราพร้อมที่จะช่วยคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากที่สุด ค้นหาและศึกษา Insight ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) พฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยการตลาดพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ สินค้าและบริการที่เป็นที่นิยม โอกาสในการเปิดใจทดลองใช้สินค้าใหม่ ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเฉลยความต้องการที่แท้จริงในใจของลูกค้า อันเป็นกุญแจสำคัญของทุกการตัดสินใจซื้อ

WHAT WE DO

1. Overall Customer Analysis

 • ศึกษาภาพรวมของรูปแบบพฤติกรรม และความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เลือก 

 • แบ่งสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าตามปัจจัยที่มีนัยยะสำคัญ

2. Target Group Identification

 • ช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการมากที่สุด

 • วิเคราะห์รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน เช่น

  • เชิงภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และจิตวิทยา

  • เรื่องเฉพาะเจาะจงตามที่กำหนด

 • ประมาณการขนาดและแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

3. Objective Identification and Interview Method Design

 • กำหนดวัตถุประสงค์และรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ครอบคลุมที่สุด

 • ออกแบบวิธีการวิจัย ระบุจำนวน และลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

 • กำหนดวิธีการและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

4. Research Conduct

 • ดำเนินการวิจัยโดยทีมงานการวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ 

 • วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก ทั้งสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างได้ตอบและไม่ได้ตอบ เพื่อสรุปความต้องการเชิงลึกที่แท้จริง

 • สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงการต่อยอด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สร้างแบรนด์ และทำการตลาด

WHAT YOU GET

✔ Comprehensive Research Report

 • ส่งมอบผลการศึกษาวิจัยลูกค้าเชิงลึก ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพที่สุดในการหาข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

 • จัดทำรายงานการวิจัยที่วิเคราะห์คำตอบลงไปในเชิงลึก มีข้อมูลที่ละเอียดรอบด้าน

 • สรุปผลการวิจัยที่นำไปใช้ต่อยอดเชิงธุรกิจได้ จากมุมมองของนักการตลาดและนักสร้างแบรนด์สินค้า

✔ Target Insight

 • แผน Customer Journey ที่ระบุปฏิสัมพันธ์ของลูกค้ากับแบรนด์อย่างรอบด้าน พร้อมระบุพฤติกรรมทั่วไปของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและพฤติกรรมโดยรวม เช่น การเสพสื่อ เพื่อความเข้าใจกลุ่มลูกค้าอย่างรอบด้าน

 • ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการสร้างโมเดลทางธุรกิจ ส่วนผสมการตลาดแบรนด์สินค้า และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

 • การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และศักยภาพในการพัฒนา Solution ที่ตอบสนองความต้องการเชิงลึกของลูกค้าได้

Prototype Design

ทีมวิจัยของเราพร้อมช่วยคุณออกแบบสินค้าหรือบริการต้นแบบ โลโก้ บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า รวมถึงการทำ R&D คุณสมบัติต่าง ๆ ที่สินค้าต้องมี ซึ่งเป็นอีกหลักประกันที่ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมาเป็นครั้งแรกจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า เพราะนอกจากความสวยงามด้านดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์แล้ว เรายังใช้หลักจิตวิทยาการออกแบบ จิตวิทยาผู้บริโภค SPRINT Model แบบประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อหาวิธีการตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น และยังมีการทดสอบสินค้าหรือบริการกับกลุ่มทดลองตัวอย่าง เพื่อผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเมื่อออกจำหน่ายจริง

WHAT WE DO

1. Empathy Map Creation

 • สร้างแผนที่ความเข้าใจลูกค้า (Empathy Map) ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อความเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้

 • รับรู้ถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน 

 • เข้าใจปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการทั้งในด้านความคิด การรับรู้ การเข้าถึง และการตอบสนองต่อสินค้าหรือบริการนั้น  ๆ

 • รู้ประสบการณ์และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

 • รู้ถึง Pain และ Gain ของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนา Solution ต่อ

2. SPRINT Model

 • ใช้ SPRINT Model ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตอบสนองลูกค้าอย่างแท้จริง

 • นำ SPRINT Model ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนและลงมือสร้างจริง

 • สรุปขั้นตอนในการออกแบบ SPRINT Model

  • Day 1: Set Solution – ตั้งโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค HMW เพื่อสร้าง Solution ที่ตรงจุด

  • Day 2: Sketch – ออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ที่ต้องการพัฒนา

  • Day 3: Vote & Decision – โหวตและตัดสินใจรูปแบบที่ดีที่สุด 

  • Day 4: Prototype – สร้าง Prototype ขึ้นเพื่อทำการทดสอบ 

  • Day 5: Test – ทดสอบ Prototype กับกลุ่มเป้าหมายจริง สังเกตการณ์และวิเคราะห์ผลตอบรับ และสรุปออกมาเป็นแนวทางการสร้างซอฟต์แวร์จริงในแบบที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

 • ร่วมออกแบบโดยทีมงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

  • Marketer – วิเคราะห์และประเมินความสามารถในการตอบโจทย์ทางการตลาดของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 

  • Programmer – วิเคราะห์และประเมินความไปได้เชิงเทคนิคในการสร้างสินค้าและบริการ

  • Graphic Designer – แปลงไอเดียให้เป็น Prototype เพื่อประสบการณ์ในการใช้งาน

  • Copywriter – ดูแลรูปแบบของการนำเสนอ ภาษาที่ใช้ การสื่อสาร และรูปแบบเนื้อหาที่สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างแท้จริง

WHAT YOU GET

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้งานได้เสมือนจริง

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

✔ การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสม

Enterprise Resource Planning

สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการนวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้ทุกขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร รวมไปถึงแนวทางการบริหารธุรกิจ กลายเป็นระบบการทำงานที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพทั้งในแง่การใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการทำงานให้เหลือน้อยที่สุด วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรากฐานที่ยั่งยืนและเพิ่มความคล่องตัวขององค์กรธุรกิจให้มากขึ้นและเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

WHAT WE DO

1. Resource Planning

 • วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรอย่างครอบคลุมรอบด้าน

  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  • การวางแผนผลิตภัณฑ์

  • การวางแผนการตลาดและแผนการขาย

  • การจัดการการเงินและงบประมาณ

  • การจัดซื้อและการจัดจ้าง

  • การจัดการสินค้าคงคลัง และการเบิกจ่ายสินค้า

  • การขนส่งและโลจิสติกส์

2. Management System

 • สร้างระบบการจัดการที่สามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

 • สร้างภาพรวมที่นำไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. Industrial Engineering Consultant

 • วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรและโลจิสติกส์ด้วยความเชี่ยวชาญ

 • วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

 • นำเสนอข้อสรุปที่เหมาะสมและสอดรับกับงบประมาณ

WHAT YOU GET

✔ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการบริหารทรัพยากร

✔ เพิ่มโอกาสในการทำกำไรสูงสุดจากระบบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

Brand Development

หากคุณต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเอง เราช่วยคุณได้ เพราะเรารับสร้างแบรนด์ (Branding) ซึ่งเป็นการสร้างตัวตนให้ลูกค้ารู้จักและจดจำคุณได้อย่างไม่มีวันลืม ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ ตัวตน บุคลิกลักษณะ และอารมณ์ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนที่ถนัดในสินค้าแต่ละประเภทโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ครีม แบรนด์เครื่องสำอาง แบรนด์เสื้อผ้า แบรนด์สินค้านำเข้า ไปจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเราศึกษาค้นคว้าจากความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และนำไปเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ของแบรนด์คู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของภาพลักษณ์แบรนด์ และกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Brand positioning) เพื่อนำไปกำหนดวิธีการสื่อสารการตลาดให้ออกมาในทิศทางเดียวกัน พร้อมสร้างการจดจำของลูกค้าและจุดยืนทางการตลาดที่โดดเด่น

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการรับรู้และมุมมองที่มีต่อแบรนด์สินค้า 

 • ศึกษาแบรนด์คู่แข่ง ภาพลักษณ์ และตำแหน่งทางการตลาด

2. Brand Strategy

 • สร้างแนวทาง (Concept) ที่เหมาะสมในการสร้างแบรนด์

 • สร้างลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ (Brand DNA) ที่แตกต่าง โดดเด่น และมีเอกลักษณ์

 • สร้างคุณค่าของแบรนด์ (Brand Value) ที่ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งในด้านการใช้งาน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 

 • สร้างแบรนด์คาแรคเตอร์ (Brand Character) เช่น การสร้างตัวละครสมมติ มาสคอต หรือสิ่งที่เป็นตัวแทนการสื่อสารของสินค้าและบริการทั้งหมดนั้น ให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพของแบรนด์ทำให้แบรนด์กับผู้บริโภคใกล้ชิดกันมากขึ้น

 • สร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ซึ่งช่วยทำให้ลูกค้าเห็นภาพ สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการสื่อสารและการสร้างตัวตนในทุก ๆ ด้านของแบรนด์ ตั้งแต่ดีไซน์ของสินค้าไปจนถึงวัฒนธรรมองค์กร

3. Brand Positioning

 • สร้างจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) ที่แตกต่างจากคู่แข่ง และอยู่ในส่วนของตลาดที่มีศักยภาพ

4. Brand’s Corporate Identity

 • นำเสนอภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่ผ่านชิ้นงานที่ได้รับการสร้างสรรค์มาอย่างดี

  • ธีมและแนวทางการออกแบบ มู้ดและโทน จิตวิทยาการออกแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เป็นไปอย่างที่แบรนด์ต้องการจะสื่อ

  • การใช้สัญลักษณ์ การจัดวาง การออกแบบสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ เสื้อผ้า ใบปลิว ฯลฯ ภายใต้ Corporate Identity (CI) เดียวกัน

5. Brand’s Corporate Identity

 • สื่อสารและสร้างการรับรู้ที่น่าจดจำ ด้วยเรื่องราว (Story) และเนื้อหา (Content) ที่ทรงพลัง เพื่อสร้างอัตลักษณ์ บุคลิกลักษณะ อารมณ์ และตัวตนของแบรนด์ให้สอดคล้องและออกมาในทิศทางเดียวกัน

  • สร้างแบรนด์ให้มีเรื่องราว (Brand storytelling) เพื่อบอกที่มีที่ไป สร้างคุณค่าให้แบรนด์ เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการใส่เรื่องราวประกอบ

  • คิดสโลแกนสินค้า แท็กไลน์สินค้า เพื่อบอกถึงจุดเด่นของสินค้าด้วยวลีที่น่าจดจำในหมู่ลูกค้า

  • นำเสนอในรูปแบบพรีเซนเทชั่น เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเล่าเรื่องแต่ละแบบ คิดสโลแกนและแท็กไลน์เป็นชุดเพื่อเปรียบเทียบ ซึ่งในบางกรณีอาจมีการ rebrand ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ครั้งใหญ่ด้วยการดีไซน์ใหม่ โลโก้ใหม่ หรือคิดชื่อแบรนด์ใหม่

WHAT YOU GET

✔ แบรนด์ที่เป็นตัวของตัวเอง มีเอกลักษณ์ แตกต่าง ตรงใจ

✔ แบรนด์ที่มีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ผ่านการคิดมาอย่างดี

✔ เรื่องราวของแบรนด์ที่ทรงพลัง สามารถสร้างการรับรู้ที่น่าจดจำในหมู่ผู้บริโภค

✔ รูปแบบการสื่อสารด้านภาษาของแบรนด์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ สามารถสื่อถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน

Product Development

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยออกแบบและพัฒนาสินค้าตั้งแต่การวิจัยผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปถึงการสร้างแบรนด์จนเสร็จเป็นสินค้าที่สมบูรณ์ ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาความต้องการของตลาด ศึกษาคุณลักษณะสินค้าที่ผู้บริโภคกำลังมองหา นำเสนอคอนเซปต์การดีไซน์ที่หลากหลายตามความต้องการของคุณ ช่วยกำหนดการพัฒนาคุณสมบัติของสินค้าที่จำเป็นต้องมี หรือที่เป็นจุดแข็งเอาชนะคู่แข่งได้ พร้อมช่วยประสานงานส่งมอบคอนเซปต์ผลิตภัณฑ์ไปยัง Supplier หรือโรงงานผู้ผลิต เพื่อเริ่มต้นธุรกิจทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมขายได้อย่างมั่นใจ เพราะเราได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คุณบนพื้นฐานของบทวิเคราะห์ด้านทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์มาโดยเฉพาะ

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาความต้องการของตลาดโดยเน้นที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Features) และรูปลักษณ์ของสินค้า 

 • ศึกษาคู่แข่งของสินค้า ทั้งในด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Features) และคุณค่า รวมถึงแง่มุมอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • เสนอทางเลือกสำหรับแนวทางในการสร้างสินค้า พร้อมวิเคราะห์จุดดีและจุดด้อยของทางเลือกต่าง ๆ

2. Marketing Product Details

 • พัฒนารายละเอียดของสินค้า โดยเน้นที่ฟังก์ชั่นทางการตลาด และรูปลักษณ์ของสินค้า

3. Product Concept Design

 • กำหนดกลยุทธ์ของสินค้าในเชิงภาพลักษณ์ และคุณลักษณะการใช้งาน (Features)

 • ออกแบบภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ของสินค้า สี วัสดุ หน้าตา และการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

4. Product Design

 • ออกแบบโครงสร้างสามมิติของสินค้า

 • กำหนดโครงสร้าง การรับน้ำหนัก และชิ้นส่วนตาม Visual Graphic

 • ออกแบบสินค้าจริง ทั้งโครงสร้างและการรับน้ำหนัก

 • สรุปข้อมูล สร้างไฟล์ที่พร้อมสำหรับโรงงาน เพื่อนำไปสร้างรูปจำลอง (Mock-up)

5. Graphic and Technical Packaging Design

 • กำหนดธีม พร้อมนำเสนอทางเลือก (จากภาพอ้างอิง)

 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ การใช้งาน และวัสดุ ตามที่กำหนด

 • สรุปข้อมูล สร้างไฟล์ที่พร้อมสำหรับโรงงาน เพื่อนำไปสร้างรูปจำลอง (Mock-up)

6. Cooperation

 • Briefing – สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบและผู้ผลิตสินค้า

 • Testing – ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และควบคุมให้เป็นไปตามโจทย์ที่วางไว้

 • Quality Control – ควบคุมคุณภาพเพื่อชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่สุด

 • Support Cooperation – กับผู้ผลิต ทั้งสินค้า และแพ็คเกจ เพื่อให้เป็นไปตามสเป็กที่กำหนดไว้

 • Finalized Version – และตรวจชิ้นงานม็อคอัพ รวมถึงตัวสินค้าสำเร็จรูป

7. Mock-Up Testing

 • นำตัวรูปจำลอง (Mock-up) มาทดสอบโดยการใช้งานจริง 

 • ตรวจสอบ ปรับ และแก้ไขตัวสินค้าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

 • ประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นไปอย่างที่วางแผนไว้หรือไม่

WHAT YOU GET

✔ ได้สินค้าที่ผ่านการคิดอย่างรอบด้านแล้ว

✔ เป็นสินค้าที่มีตลาดรองรับ เพราะออกแบบได้ตรงตวามต้องการของผู้บริโภค

✔ ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้งาน

✔ ได้รับการสนับสนุน การประสานงานกับโรงงานผลิต

✔ มีการตรวจสอบงานอย่างถี่ถ้วน รัดกุม

✔ ได้สินค้าที่ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง

✔ ปรับปรุงสินค้าจนกว่าจะได้สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

Pricing Strategy & Price Structure

“ราคา” คือสิ่งแรกที่ผู้บริโภคมองหาและเปรียบเทียบอยู่เสมอ ฉะนั้น กลยุทธ์การตั้งราคาที่ดี ไม่จำเป็นต้องตั้งราคาต่ำ ๆ เสมอไป เพราะหากธุรกิจใด ๆ ใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์และสภาพตลาดแล้ว ก็สามารถทำยอดขายสูง ๆ ได้ไม่ยากเช่นกัน ทีมที่ปรึกษาของเราจึงจะช่วยคุณศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและการตั้งราคา เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ชัดเจน รวมไปถึงการรวบรวมตัวอย่างกลยุทธ์ราคาของคู่แข่งของสินค้าชนิดนั้น ๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างด้านราคา ต้นทุน และการสื่อสาร เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและยอมรับในราคาสินค้า เสนอตัวอย่างแผนการตลาดและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมไปถึงวางแผนเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่างกันได้

WHAT WE DO

1. Analysis

 • ศึกษาช่องทางจากข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กำหนด 

  • ด้านการดำเนินการ ส่วนแบ่งกำไร และต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

  • เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เครดิตเทอม รูปแบบการขนส่ง ระบบของสินค้าคงคลัง

  • รูปแบบการซื้อ รูปแบบพฤติกรรม ประมาณการจำนวนในการซื้อ ระยะเวลาในการสั่งซื้อ

 • ศึกษาราคาของสินค้าคู่แข่ง

  • ด้านราคา และส่วนลดในแต่ละปริมาณการขาย 

  • รูปแบบการขายในแต่ละช่องทาง เช่น 

   • การขายส่ง การขายหน้าร้าน การขายออนไลน์ การขายผ่านตัวแทน เป็นต้น

2. Pricing Strategy

 • วางโครงสร้างราคา 

  • คำนึงถึงทั้งทางด้านต้นทุน การดำเนินการ ปริมาณ และข้อกำหนดการสั่งซื้อ

  • คำนึงถึงทั้งปัจจัยด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์

  • กำหนดส่วนต่างในแต่ละช่องทาง ให้ไม่ขัดแย้งหรือซ้อนทับกันในแต่ละช่องทาง  เช่น 

   • รูปแบบการขายต่าง ๆ เช่น การขายส่ง การขายหน้าร้าน การขายออนไลน์ การขายผ่านตัวแทน

   • ขั้นบันไดของส่วนลดตามจำนวน 

   • ข้อกำหนดการขาย ของแต่ละช่องทางหรือแต่ละจำนวน

   • ส่วนต่างในการทำโปรโมชั่น

WHAT YOU GET

✔ ราคาที่ตั้งบนพื้นฐานของการคำนวณความเหมาะสมในภาพรวมอย่างรอบด้าน

✔ กลยุทธ์ด้านราคาที่สร้างผลกำไรโดยรวมได้สูงสุดอย่างยั่งยืน

✔ ราคาที่ส่งผลต่อต้นทุนทั้งตัวเงิน และการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด

✔ ราคาที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากกว่าปกติ

✔ มาร์จินที่แน่ชัดในการนำไปจัดทำโปรโมชั่นในแต่ละช่องทางและปริมาณการขาย

✔ ลักษณะและลำดับขั้นส่วนลดที่เหมาะสม ทำให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Product Showcase and Event Campaign Planning

พื้นที่แสดงสินค้า (Product Showcase) คือ พื้นที่สำคัญที่ช่วยนำเสนอสินค้าและบริการของคุณ เช่น การออกงานแสดงสินค้า บูธแสดงสินค้า การนำสินค้าออกงานอีเวนต์ การออกงาน Expo การติดตั้งและดีไซน์บูธขายของ หรือแม้กระทั่งหน้าร้านจริงหรือหน้าร้านออนไลน์ เป็นต้น พื้นที่แห่งนี้ยังช่วยสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์ เพราะสามารถนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์ผ่านงานดีไซน์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลลัพธ์คือความสามารถในดึงดูดลูกค้าได้มากที่สุด นอกจากนี้ระยะเวลาที่จัดแสดงสินค้าก็สำคัญ เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงอีเวนต์ รับติดต่อประสานงานเพื่อจัดอีเวนต์เปิดตัวสินค้า ออกแบบบูธ ช่วยจัดบูธแสดงสินค้า ประสานงานกับกรมส่งเสริมการส่งออกเพื่อขอคำแนะนำในการจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ ประสานงานกับบริษัทรับจัดอีเวนต์ เพื่อสร้าง Brand Awareness ให้สินค้าและบริการของคุณจนเป็นที่จดจำในหมู่กลุ่มลูกค้า

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษา แบรนด์ สินค้าหรือบริการ และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการจัดอีเวนต์ที่เหมาะสม

 • วิเคราะห์คู่แข่ง  ด้านการทำการตลาดเชิงอีเวนต์ 

  • สินค้า โปรโมชั่น และราคา

  • รูปแบบ กิจกรรม การจัดงาน

  • จุดแข็ง จุดดึงดูด Key message 

  • ปัจจัยความสำเร็จหลักของคู่แข่ง หรือสินค้าใกล้เคียงที่ประสบความสำเร็จ

   • การรับรู้แบรนด์ ยอดผู้เข้าชมงาน ยอดการพูดถึง ยอดขาย และแง่มุมต่าง ๆ

2. Event Planning

 • Concept

  • Objective – กำหนดวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดงาน เพื่อตอบโจทย์ในระยะยาว

  • Target – กำหนดเป้าหมาย เพื่อค้นหาความต้องการ และพฤติกรรมด้านต่าง ๆ 

  • Theme – สร้างธีมที่น่าดึงดูด และมีความเหมาะสม 

  • Hook – กำหนดจุดดึงดูดที่ตอบสนองทั้งวัตถุประสงค์ของแบรนด์และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

  • Place – นำเสนอทางเลือกด้านสถานที่ที่มีความเหมาะสม พร้อมคาดการณ์งบประมาณเบื้องต้น
   เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 • Product Concept

  • Highlight Product – กำหนดหมวดสินค้าเด่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์
   เช่น สินค้า พรีเมี่ยม สินค้าชูโรง สินค้าที่ดีที่สุด สินค้าใหม่

  • Sales Product – กำหนดหมวดหมู่สินค้า เพื่อดึงดูดลูกค้า
   เช่น สินค้าสุดคุ้ม สินค้าชุดเริ่มต้น สินค้าที่ได้รับความนิยมสูง

 • Promotion

  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

   • การจัดแพค จัดเซ็ต โปรโมชั่นร่วม โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงาน นาทีทอง การใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ โปรโมชั่นเซอร์ไพรส์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 • Activity

  • ออกแบบกิจกรรมพิเศษ ที่ช่วยดึงดูด สร้างความสนใจ และสร้างจุดเด่นให้แบรนด์ 

  • กำหนดเนื้อหา ขอบเขต และรูปแบบในการจัดกิจกรรม

 • Action Plan and Budget Plan

  • วางแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด 

  • กำหนดช่วงเวลาและขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

  • ประมาณการงบประมาณต่าง ๆ ที่ใช้ 

  • สรุปการวัดผล KPI ในการทำงานทั้งภาพย่อย และภาพรวม

3. General PR Plan

 • Local Media – ออกแบบการโปรโมทภายในพื้นที่ เช่น ป้าย โปสเตอร์ และการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เป็นต้น

 • Facebook Ads – ออกแบบโฆษณาบนเฟซบุ๊ก

4. Visual and Tools Design

 • ออกแบบสื่อที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เช่น โบรชัวร์ Sales kit ใบปลิว ป้ายงาน ป้ายโปรโมชั่นสื่อ ณ จุดขาย
  หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานที่ 10 ชิ้น

 • ออกแบบการใช้พื้นที่ ณ จุดขาย

 • การตกแต่ง Shelf display

5. Cooperation

 • ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตามไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

 • สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต ในการผลิตงานโครงสร้าง และการติดตั้ง

 • สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับผู้จัดงาน ในการจัดงาน กิจกรรม MC สัมมนาในงาน
  พนักงานขาย เป็นต้น

WHAT YOU GET

✔ การทำการตลาดเชิงออฟไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✔ กิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิด Engagement กับแบรนด์ในเชิงออฟไลน์

✔ อีเวนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์การตลาดในเชิงรุกได้

 • ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง

 • ได้ใช้สื่อ ณ จุดขาย เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร และสร้างเรื่องราวของแบรนด์ได้อย่างเต็มที่และสร้างสรรค์

 • ได้สัมผัสสินค้าจริง และร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ขั้นสูง

Shop or Showroom Design

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมออกแบบหน้าร้านขายของ การจัดวางสินค้า โชว์รูมแสดงสินค้า การจัดวางสินค้าบนชั้นวาง ด้วยหลักทำเลที่ตั้งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง นอกจากนั้น ยังศึกษาปัจจัยด้านการดีไซน์หน้าร้านและจิตวิทยาที่ดึงดูดความสนใจลูกค้า และยังช่วยวางแผนการตลาดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดรายการสินค้าโปรโมชั่น สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หน้าร้าน เพื่อกระตุ้นยอดขายและเกิดการบอกต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาแบรนด์สินค้า และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

  • ด้านภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ 

  • ด้านพฤติกรรม ความต้องการ และความสนใจ 

 • ศึกษาพื้นที่เป้าหมายตามที่กำหนด เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่ดีที่สุด

  • ขนาด และลักษณะของพื้นที่

  • ทำเลที่ตั้ง ภาพลักษณ์ของพื้นที่ จุดเด่นของพื้นที่ และการเดินทาง การจราจร ความสะดวกในการเดินทาง บริเวณโดยรอบ และร้านค้าใกล้เคียง

  • Location ในพื้นที่ (กรณีห้าง หรือคอมมูนิตี้มอลล์) Traffic การเดินทาง กระแสคนเดินเข้าออก และร้านค้าโดยรอบ

  • ผู้บริโภคในพื้นที่ พฤติกรรมการเดินเลือกซื้อสินค้า กำลังซื้อ เป็นต้น

2. Concept Design

 • นำเสนอ Reference เพื่อให้เห็นภาพอารมณ์และโทนในการออกแบบ

 • ออกแบบธีมและอัตลักษณ์ของแบรนด์ตามที่กำหนดไว้ ให้ออกมาเป็น Visual concept

3. Layout and Visual Design

 • ออกแบบ Journey ของผู้ซื้อ ตั้งแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการให้คนเดินเข้ามาใช้บริการ หยิบสินค้า
  และใช้จ่ายให้มากที่สุด โดยใช้กลยุทธ์ Impulsive buying 

 • ออกแบบการตกแต่ง และการจัดวาง ชั้นวางต่าง ๆ ให้ดึงดูดผู้บริโภคมากที่สุด
  เช่น ชั้นวางโปรโมชั่น สินค้าใหม่ สินค้าขายดี เป็นต้น

4. Architecture and Interior Design

 • เป็นสถาปนิกที่ออกแบบการตกแต่ง วัสดุ และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ 

  • หาจุดสอดคล้องระหว่างอัตลักษณ์ อารมณ์ โทน และคอนเซปต์ที่วางไว้ ทั้งในแง่การตลาด และการออกแบบ

 • นำส่งไฟล์งาน และประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 • ควบคุม ดูแล การก่อสร้าง และตรวจงานของผู้รับเหมา

5. Marketing Tool Design

 • Concept – กำหนดภาพรวม และไอเดียในการสื่อสาร จากโจทย์ทางการตลาด

 • Content – กำหนด Key message และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสื่อที่เลือกใช้

 • Visual – กำหนดธีม มู้ดและโทนในการออกแบบ

 • Design – ออกแบบสื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และโจทย์ที่ตั้งไว้

 • Media – จัดทำเป็นสื่อ เช่น ป้ายหน้าร้าน เชลฟ์ทอล์คเกอร์ โปสเตอร์ ดิสเพลย์ โบรชัวร์

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานที่ 10 ชิ้น

6. Cooperation

 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตามไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

WHAT YOU GET

✔ ผลการวิเคราะห์หาสถานที่ที่คุ้มค่าที่สุด ทั้งในแง่ของต้นทุน การดำเนินงาน และการคาดหวังผลกำไร

✔ รูปแบบเหมาะสมตามหลักการของการตลาดและการออกแบบ

✔ หน้าร้านที่สวยงาม สอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ มีคอนเซปต์ที่ชัดเจน

✔ ผลกระทบที่ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างการจดจำของผู้บริโภค

✔ การตอบสนองการใช้สอยที่สอดรับกับการเดินเลือกซื้อสินค้า เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายที่มากยิ่งขึ้น

Modern Trade Supermarket & Business Matching

เราจะพาธุรกิจของคุณก้าวกระโดดขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการนำสินค้าเข้าห้าง หรือนำสินค้าเข้าสู่ช่องทางโมเดิร์นเทรด หากคุณมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้ช่องทางและเกณฑ์ในการเสนอขายสินค้าเข้าห้างเป็นอย่างดี การนำสินค้าเข้าห้างเซ็นทรัล เดอะมอลล์และห้างในเครือ 7-ELEVEN วัตสัน โลตัสหรือบิ๊กซี หรือหาที่ขายของใหม่ ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จุดเด่นของการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ก็คือการได้ภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ และยังได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนั้น เรายังจัดการกับทุกปัญหายุ่งยากให้คุณได้ อาทิ หาวิธีรับมือกับเกณฑ์การนำสินค้าเข้าห้างที่ซับซ้อน จัดระบบบริการจัดการสินค้าที่ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพ จัดทำตัวอย่างสัญญาฝากขายสินค้า และนำเสนอวิธีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับทางห้าง เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังช่วยคุณเพิ่มโอกาสในการพบคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้ อาทิ ตลาดต่างจังหวัด ตลาด AEC และตลาดโลก เพราะเราคือทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในสายงานด้านธุรกิจ ผสานกับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ก้าวทันทุกเทรนด์การขาย ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกและลูกค้า และก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการขายขั้นสูงสุด

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาแบรนด์สินค้า และกลุ่มเป้าหมาย ในแง่ของพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ  

 • ศึกษาคู่แข่ง ราคา แพ็คเกจ และโปรโมชั่น ในช่องทางจัดจำหน่ายที่ต้องการเข้าทำธุรกิจ

 • ศึกษาช่องทางจัดจำหน่าย ภาพลักษณ์ ผู้บริโภค และเงื่อนไขต่าง ๆ ในเบื้องต้น

 • ศึกษาวิจัยตลาดในเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาข้อตกลง และสนับสนุนด้านการขาย

2. Planning

 • Company Profile – สร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือให้บริษัท ทำให้มีจุดขายที่จับต้องได้

 • Marketing Mix – พัฒนาส่วนผสมทางการตลาด เพื่อให้เหมาะกับช่องทางที่ต้องการเข้า

 • Deal – ตั้งราคา สร้างข้อเสนอเพื่อเอาชนะคู่แข่ง หรือเจาะเข้าสู่ช่องทางจัดจำหน่ายที่ต้องการ

 • Timeline Plan – วางกรอบระยะเวลาด้านโปรโมชั่น สื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการนำเสนอแผนงานต่อฝ่ายจัดซื้อ

 • Packaging Design – ออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ

 • จัดทำรูปแบบการนำเสนอให้สวยงาม กระชับ เหมาะสำหรับการสื่อสารกับฝ่ายจัดซื้อของช่องทางการจัดจำหน่าย

3. Cooperation

 • สนับสนุนการติดต่อประสานงาน และการนัดหมายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 • สนับสนุนการนำเสนอ และการเข้าร่วมประชุมสำคัญ

WHAT YOU GET

✔ ขยายโอกาสการขาย ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

✔ เพิ่มโอกาสให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และสร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านการเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายใหญ่ ๆ

✔ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายแบบ Mass ปิดการขายล็อตใหญ่

✔ เพิ่มโอกาสการจับคู่ทางธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ อาทิ ตลาดต่างจังหวัด ตลาด AEC และตลาดโลก

Modern Trade Supermarket and Business Matching   Implementation

คุณสามารถขายสินค้าบนห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตได้อย่างมืออาชีพ ด้วยทีมที่ปรึกษาที่พร้อมจะช่วยคุณวางแผนโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การคิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย การออกบูธสินค้า การวางแผนการนำเสนอสินค้าและสถานที่จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางการขายแบบต่าง ๆ ทั้งแบบปกติ ไปจนถึงช่องทางการขายแบบออนไลน์ นอกจากนี้ เรายังช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการพบคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาข้อตกลงระหว่างคู่ค้า นำไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจ อาทิ การขยายตลาดสู่ตลาดต่างจังหวัด การขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศ AEC ตลาดจีน และตลาดโลก

WHAT WE DO

1. Implementation Plan

 • แผนกลยุทธ์ และการดำเนินงาน

  • ในพื้นที่การขาย – การจัดกิจกรรม ออกบูธ การทำโปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้า ตลอดระยะเวลาของสัญญา
   (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน)

  • นอกพื้นที่ขาย – การสนับสนุนทางการตลาดในเบื้องต้น เพื่อการดึงดูดผู้บริโภคเข้าสู่ช่องทางการ     จัดจำหน่าย ผ่านทางชิ้นงานในข้อ 12.2

2. Marketing Tool Design

 • สร้างอุปกรณ์ส่งเสริมการขายผ่านทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

  • ออกแบบโมเดลที่เหมาะสมกับสื่อแต่ละช่องทาง

  • เชลฟ์ทอล์คเกอร์ 

  • โปสเตอร์ 

  • โบรชัวร์ 

  • ใบปลิว 

  • ป้ายโปรโมชั่น 

  • แสตนดี้

  • สื่อส่งเสริมการขายอื่น ๆ

  • ชิ้นงานออกแบบ เพื่อโปรโมทผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานที่ 10 ชิ้น​​

 • Packaging Design 

  • ออกแบบแพ็คเกจจิ้งสินค้า จัดชุดสินค้าเป็นเซ็ต เพื่อนำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 • ออกแบบบูธ

  • เชลฟ์ดิสเพลย์

  • การจัดวางพื้นที่

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนที่ 2 คอนเซปต์

3. Cooperation

 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตามไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

 • สนับสนุนการติดต่อ ประสานงาน และการนัดหมายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 • สนับสนุนการนำเสนอ และการเข้าร่วมประชุมสำคัญ

WHAT YOU GET

✔ วางแผนโดยนักการตลาด และครีเอทีฟ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นและนำไปสู่ยอดขาย

 • แผนงานด้านโปรโมชั่น และกิจกรรมในการทำให้เป็นที่รู้จัก 
 • แผนงานด้านการสร้างยอดซื้อใหม่ ๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดยอดซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

✔ รู้งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ทำให้สามารถบริหารงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

✔ เครื่องมือในการออกแบบที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ สนับสนุนแบรนด์ตามโจทย์ทางการตลาดที่ตั้งไว้

Embed Marketing (Product Placement on TV Series & Program)

อีกหนึ่งสื่อโฆษณาที่ยังคงมาแรงเสมอสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของคุณ ก็คือซีรี่ส์หรือละครทีวียอดนิยม       เราช่วยคัดสรรสื่อโทรทัศน์ (ทั้งดิจิตอลทีวี ทีวีซีรี่ส์ออนไลน์ และโฆษณาบน YouTube) ทั้งแบบที่เป็นสปอนเซอร์รายการทีวีและสปอนเซอร์ซีรี่ส์โดยตรง กับแบบการทำโฆษณาแฝง (Tie-in) ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ช่วยออกแบบ Key Message ทำโฆษณาให้น่าสนใจ โน้มน้าวลูกค้า ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย และนำไปสู่การซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ยังคงนิยมดูรายการทีวีดิจิตอล รับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังบน YouTube และยังนิยมดูซีรี่ส์ออนไลน์มากขึ้น ทำให้แบรนด์สินค้าและบริการของคุณสามารถกระจายสู่ผู้คนนับล้านได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

WHAT WE DO

1. Target and Series Analysis

 • ศึกษาจุดเด่นของสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อค้นหาสื่อบันเทิง โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์ ที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

 • ศึกษารายการโทรทัศน์และซีรี่ส์ต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในแง่ของเนื้อหา นักแสดง และ Key Message เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกรายการที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

2. Contract Development

 • สนับสนุนการพิจารณาข้อเสนอของรายการโทรทัศน์และซีรี่ส์ ในแง่ของความเหมาะสม และความคุ้มค่า

 • กำหนดขอบเขต รูปแบบ และเนื้อหาของสินค้าและบริการที่จะปรากฏในรายการโทรทัศน์และซีรี่ส์

 • รีวิว Side Story Content (ถ้ามี)

3. IMC Strategy

 • พัฒนา ต่อยอด แผนงานการโปรโมทและการขายจากข้อตกลงที่ทำกับซีรี่ส์ จนออกมาเป็นแผนงาน

 • ออกแบบธีม เนื้อหา วิธีการสื่อสาร และช่องทางในการโปรโมท

 • สร้าง Awareness ด้วยการวางแผนกรอบระยะเวลา และกิจกรรมของแคมเปญทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง 

  • ช่วงก่อนเริ่ม เช่น จัดกิจกรรมของแบรนด์ในช่วงเปิดตัวซีรี่ส์

  • ช่วงระหว่างฉาย เช่น จัดกิจกรรมท้ายซีรี่ส์ในแต่ละตอน 

  • ช่วงหลังจากที่ซีรี่ส์จบ เช่น จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับทีมนักแสดง

 • จัดการ Turn Sales ด้วยการวางแผนรูปแบบการขายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ให้สอดรับกับกระแสที่เกิดขึ้น

  • ช่วงก่อนเริ่ม เช่น การผูกสินค้าเข้ากับบัตรเข้างานเปิดตัวซีรี่ส์

  • ช่วงระหว่างฉาย เช่น จัดจำหน่ายเซ็ตสินค้าพิเศษที่เกี่ยวโยงกับซีรี่ส์ หรือนักแสดงในซีรี่ส์

  • ช่วงหลังจบ เช่น การผลักดันสินค้าให้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานมีทติ้ง

4. Marketing Tool Design

 • Concept – กำหนดภาพรวม และไอเดียในการสื่อสาร จากโจทย์ทางการตลาด

 • Content – กำหนด Key Message และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสื่อที่เลือกใช้

 • Visual – ธีม มู้ดและโทนในการออกแบบ

 • Design – ออกแบบสื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และโจทย์ที่ตั้งไว้

 • Media – เช่น แบ็คดร็อป แสตนดี้ โปสเตอร์ และสื่อออนไลน์

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานที่ 10 ชิ้น

5. Cooperation

 • เป็นตัวกลางในการติดต่อ ประสานงานระหว่างซีรี่ส์และแบรนด์สินค้า เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา

 • ประสานงาน ควบคุม หรือแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้ภาพรวมของงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้

 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งเรื่องไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

 • สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับผู้จัดงาน (ถ้ามี) ในการจัดงาน กิจกรรม MC สัมมนาในงาน
  พนักงานขาย เป็นต้น

WHAT YOU GET

✔ โอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ ๆ

✔ การเลือกใช้สื่อที่คุ้มค่ากว่าโฆษณาทางโทรทัศน์แบบดั้งเดิม เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มีประสิทธิภาพกว่า

✔ ระยะเวลาออกอากาศมากกว่าโฆษณาโทรทัศน์ทั่วไป โดยใช้งบประมาณที่เท่ากัน

✔ มีจุดเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับสินค้ามากกว่าโฆษณาทั่วไป (มีเรื่องราว)

✔ สามารถสร้างเป็น Reference ให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

✔ สินค้าได้รับการประชาสัมพันธ์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียง สามารถสร้างการรับรู้ได้มากขึ้น

IMC Plan for Offline Media Campaign

การสื่อสารการตลาดครบวงจร (Integrated Marketing Communication – IMC) คือ การพัฒนาแผนการตลาดที่ทำให้สินค้าและบริการของคุณถูกสื่อสารออกสู่ท้องตลาดได้อย่างมีทิศทางและมีความชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอ โดยกลยุทธ์การตลาดในที่นี่เน้นเป็นสื่อออฟไลน์ เช่น บิลบอร์ด แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ บูธแสดงสินค้า หนังสือพิมพ์ นิตยสาร Free Copy และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อนำไปสู่การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์ตรงกับสินค้าและบริการของคุณมากที่สุด สร้างการรับรู้อย่างตรงจุด นำไปสู่ภาพลักษณ์ทีดีของแบรนด์และการตัดสินใจซื้อ

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาแบรนด์สินค้า จุดขายของสินค้า และ Key Message

 • ศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา

  • ความต้องการ

  • ความสนใจ

  • บุคลิกลักษณะ

 • ศึกษา วิเคราะห์สื่อออฟไลน์ เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ และงบประมาณของแต่ละสื่อ

2. Offline Media IMC Plan

 • Objective – กำหนดวัตถุประสงค์ของสารที่ต้องการจะสื่อ

 • Target – กำหนดกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น เกิดการรับรู้ เกิดการจดจำ เกิดความสนใจ เป็นต้น

 • Theme – สร้างธีมที่น่าดึงดูด ที่ตอบทั้งโจทย์ของแบรนด์ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 • Offline Media Campaign

  • กำหนดสื่อออฟไลน์ที่ต้องการใช้

  • กำหนดรูปแบบการนำเสนอ และ Key Message ในสื่อแต่ละตัว

  • กำหนดรูปแบบการนำเสนอในแต่ละช่วงเวลา เช่น 

   • ระยะแรก – สร้างความสนใจ 

   • ระยะที่สอง – เปิดเผยคำตอบและเซอร์ไพรส์ 

   • ระยะที่สาม – กระตุ้นให้เกิดการทดลอง

3. Marketing Tool Design

 • Concept – กำหนดภาพรวม และไอเดียในการสื่อสาร จากโจทย์ทางการตลาด

 • Content – กำหนด Key Message และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสื่อที่เลือกใช้

 • Visual – ธีม มู้ดและโทนในการออกแบบ

 • Design – ออกแบบสื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และโจทย์ที่ตั้งไว้

 • Media – สื่อออฟไลน์ ตามข้อตกลง

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานตามตกลง

4. Cooperation

 • สนับสนุนการติดต่อเจ้าของสื่อสำหรับนำแคมเปญสินค้าหรือบริการไปจัดแสดง

 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ติดตามไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

 • ติดต่อ ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งเรื่องไฟล์งาน การตรวจงาน การผลิต และการจัดส่ง

 • สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับผู้ติดตั้ง

WHAT YOU GET

✔ กลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

✔ แคมเปญการใช้สื่อออฟไลน์ที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร

✔ การวาง Reaction ของกลุ่มเป้าหมาย ให้ส่งผลต่อแบรนด์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

✔ แผนงานผลิตสื่อส่งเสริมการขายที่มีความชัดเจน ทั้งในแง่ของช่วงเวลาและงบประมาณ

✔ บริการครบวงจร ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ การใช้สื่อ และการวางแผนกลยุทธ์สำหรับแคมเปญสื่อออฟไลน์

✔ สื่อออฟไลน์สามารถช่วยส่งเสริมให้แบรนด์ออนไลน์มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Campaign Planning (Online, Offline or Both)

พัฒนาแผนการที่ทำให้สินค้าและบริการของคุณออกสู่ท้องตลาดได้อย่างมีทิศทาง ชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอ โดยในที่นี้เน้นเป็นสื่อออนไลน์ เช่น ออกแบบ วางแผน การทำ Online Marketing, Social Media Marketing, E-mail Marketing, Viral Marketing และการสร้างโฆษณาบน Facebook โฆษณาบน Google (Google AdWord) โฆษณาผ่าน Google Display Network โฆษณาแบบ Online Banner หรือผ่านวิธี  Website PR และอื่น ๆ และอาจจะผสมผสานกับสื่อออฟไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ Omni-Channel ให้กับลูกค้า ที่ไม่ว่าจะเปิดอินเทอร์เน็ตหรือเดินออกไปข้างนอกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ก็จะพบกับแคมเปญสินค้าและบริการของคุณปรากฏอยู่ วางแผนโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำโฆษณาออนไลน์ การสร้างแบรนด์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอสินค้าและบริการของคุณให้ออกมาดีที่สุด

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาเทรนด์ของการทำแคมเปญในตลาดที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ของแคมเปญ 

  • วิเคราะห์หาความต้องการ

  • วิเคราะห์หาความสนใจ

  • วิเคราะห์บุคลิกลักษณะ

 • ศึกษา วิเคราะห์สื่อ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ และงบประมาณของแต่ละสื่อ

2. Campaign Planning

 • สร้างหัวข้อ (Campaign Topic) และไอเดียในการทำแคมเปญ 

 • Integrated Marketing Communication Plan (Before, During or After)

  • Method วิธีการในการทำ

  • Media สื่อที่จำเป็นต้องใช้

  • Distribution Channel ช่องทางในการเผยแพร่

 • Budget and Timeline ในการดำเนินการ

3. Content Planning

 • วิเคราะห์อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ ตัวตน อารมณ์ โทน บุคลิกลักษณะของแบรนด์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่
  มีความหมาย และสอดคล้องกับภาพรวมของแบรนด์

 • สร้างธีมและเรื่องราวของแบรนด์ พร้อมสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวที่ทรงพลังและน่าจดจำ นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 

 • ออกแบบสื่อที่จำเป็น ตามจำนวนชิ้นที่กำหนด

4. Marketing Tool Design

 • Concept – กำหนดภาพรวม และไอเดียในการสื่อสาร จากโจทย์ทางการตลาด

 • Content – กำหนด Key Message และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสื่อที่เลือกใช้

 • Visual – ธีม มู้ดและโทนในการออกแบบ

 • Design – ออกแบบสื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และโจทย์ที่ตั้งไว้

 • Media – สื่อที่ใช้ในแคมเปญ ตามข้อตกลง

 • จำนวนชิ้นงาน: ตามข้อตกลง

5. Facilitate Contact

 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่สาม หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แคมเปญการการโปรโมทสินค้าเกิดเป็นผลสำเร็จ

 • ติดต่อ ประสานงาน สนับสนุนการประสานงานกับ Supplier 

 • ติดตามผล และแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

WHAT YOU GET

✔ แคมเปญที่ถูกคิดขึ้นอย่างรอบด้าน สามารถตอบโจทย์ได้ตามวัตถุประสงค์

✔ ธีมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสินค้า

✔ แผนงานที่มีความชัดเจน ทั้งในแง่ของช่วงเวลาและงบประมาณ

✔ ทีมงานที่เชี่ยวชาญ ช่วยประสานงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

✔ ไฟล์ดิจิตอล (Adobe Illustrator) สำหรับสื่อทุกชิ้น

Digital Marketing

ในยุคที่ใคร ๆ ต่างก็บอกว่าตัวเองเป็นกูรูด้านการตลาดออนไลน์ แต่เราอยากให้ผลงานที่ผ่านมาเป็นตัวพิสูจน์ ทีมงานของเราอยู่เบื้องหลังการทำแคมเปญโฆษณาออนไลน์ วางแผนกลยุทธ์ด้านการโฆษณาสินค้า ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ มากมาย ด้วยหลักการวางแผนแคมเปญแบบผสมผสาน ไม่ยึดติดตามแบบแผนเดิม ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Real-time marketing Influencer, Social Media Channel, Remarketing, Retargeting และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้แบรนด์สินค้าและบริการของคุณสามารถผงาดและถูกบอกต่อบนโลกแห่งธุรกิจออนไลน์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

WHAT WE DO

A: Online Channel Development

1. Channel Setup (Basic)

 • สร้างสื่อออนไลน์ขั้นพื้นฐาน 

  • Website 

   • ออกแบบเว็บไซต์ตามหลัก UI/UX

   • นำเสนอธีม หรือ Template ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

   • คิด Content ที่มีคุณภาพให้กับเว็บไซต์

   • คำนึงถึงการใช้งานง่าย และความสวยงาม บ่งบอกถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

   • นำเสนอผลการออกแบบเพื่อเปรียบเทียบชิ้นงานที่ถูกใจที่สุด

   • รับจด Domain Name และ Public Website พร้อมใช้งานได้จริง

   • บริการหลังการขาย การดูแลโครงสร้างเว็บ  การ Maintenance หลังการสร้างเว็บไซต์ จริงใจ ไม่ทอดทิ้งลูกค้า 

  • Social Media (Line@) 

   • ภาพ Profile 2 ภาพ 

   • ภาพ Cover 2 ภาพ

   • ข้อมูลพื้นฐาน 

   • โพสต์สินค้า และข้อมูลทั่วไป 10 โพสต์

B: Operation Support Team for Online Shop (KAIKONG)

1. Post

 • Content Maker – สร้างเนื้อหาประจำร้านให้เหมาะสม สร้างตัวตนให้ร้านของคุณ 

 • Promotion and Product – โพสต์แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น เข้าใจง่าย ใครเห็นก็อยากซื้อ 

 • Real-Time Marketing – เกาะติดสถานการณ์ฮอตฮิต ให้เพจร้านติดกระแสอยู่เสมอ

2. Sell

 • Quick Answer – ตอบลูกค้าอย่างรวดเร็ว ในทุกช่องทางการติดต่อ 

 • Inform – ให้ข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

 • Sell – ปิดการขาย สร้างยอดซื้อ อย่างมืออาชีพ

3. Pack

 • Check – เช็ครายละเอียดการสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่ง 

 • Bill and Order – ออกบิล จัดคิวและสรุปยอดซื้ออย่างมืออาชีพ 

 • Pack – แพคสินค้าอย่างครบถ้วน เรียบร้อย

4. Send

 • Send within 24 Hours – ส่งสินค้าทันใจภายใน 24 ชั่วโมง หลังการชำระเงิน 

 • Tracking – แจ้งเลขพัสดุที่จัดส่งแล้วให้กับลูกค้าทันที

WHAT YOU GET

✔ ไม่ต้องจ้างทีมงานเอง ไม่ต้องปวดหัวกับการเทรนด์งาน

✔ ทำงานโดยทีมงานมืออาชีพ

✔ ต้นทุนโดยรวมถูกกว่า ไม่ต้องจ่ายโบนัส สวัสดิการ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาคน

✔ สามารถเอาเวลาไปทำสิ่งที่ถนัด หรือสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มกับแบรนด์ได้

Digital Advertising

รับทำโฆษณาออนไลน์ ออกแบบ วางแผน และสร้างโฆษณา Facebook โฆษณา Google (Google AdWord) โฆษณาผ่าน Google Display Network โฆษณาแบบ Online Banner หรือผ่านวิธี Website PR และอื่น ๆ พร้อมทีมงานที่จะมาช่วยคุณวางแผนงบโฆษณาออนไลน์ให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อยอดขาย ทำให้สินค้าในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ของคุณเป็นสินค้าขายดี การโปรโมทเว็บไซต์ โปรโมทเพจเพื่อให้แบรนด์หรือเว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น การเลือกช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับงบประมาณ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และมีผลตรงตามที่คาดหวังมากที่สุด

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาจุดเด่นของแบรนด์ 

 • ศึกษาวิธีการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ของคู่แข่ง

2. Google AdWords and Google Display Network

 • นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผ่าน Google Analytics เพื่อช่วยกำหนดทิศทางในการพัฒนาโฆษณา

 • นำเสนอโฆษณาของคุณไปยัง Google ผ่านคำค้นหาที่ผู้คนมักค้นหามากที่สุด

 • คิดคำโฆษณาและคำอธิบายเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย

 • ทำโฆษณาผ่าน Google Display Network 

 • สามารถ Remarketing เพื่อโฆษณาไปยังกลุ่มคนที่เคยเข้าเว็บไซต์

 • รายงานข้อมูลการวัดผลและรายงานผลการโฆษณา Google AdWords

3. Facebook and Instagram Ads

 • สร้างกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Insights) ที่แท้จริง

 • นำเสนอสินค้าของคุณสู่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าและมีโอกาสซื้อมากกว่ากลุ่มอื่น

 • แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นหลายระดับเพื่อหากลุ่มที่ดีที่สุด เพื่อที่จะทุ่มงบประมาณได้ตรงกลุ่ม

 • วัดผล และรายงานผลลัพธ์การโฆษณาผ่าน Facebook ให้คุณทราบ

 • นำข้อมูลที่ได้มาเปลี่ยนเป็นคำแนะนำเพื่อพัฒนาการโฆษณาของคุณ

 • สามารถ Retargeting ได้ทุกรูปแบบ

4. Timeline and Budgeting Plan

 • กำหนดกรอบระยะเวลา และงบประมาณว่าควรมีขนาดเท่าไร 

 • สามารถประเมินและติดตามผลด้วย KPI อย่างสม่ำเสมอ

 • เห็นการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน ง่ายต่อการบริหารจัดการ

5. Optimized Advertising

 • ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ สร้างประสิทธิภาพที่สูงที่สุด

 • การดูแลในแต่ละขั้น การปรับให้เหมาะกับสภาวการณ์

 • ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

6. Monthly Report

 • สรุปผลการโฆษณาเป็นรายเดือน (หรือตามตกลง)

WHAT YOU GET

✔ เข้าถึงช่องทางที่ทรงพลังและเชื่อมต่อกับผู้คนได้มากที่สุดในยุคปัจจุบัน

✔ ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและตรงจุดที่สุดด้วย Google, Keyword, Facebook Ads และ Retargeting

✔ ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพด้านการตลาดออนไลน์ โดยคำนึงถึงการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น เน้นยอดขาย

✔ การวางแผนงานที่มีความรอบคอบ และปรับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

Mass Content Creation (Video Content)

อีกหนึ่งสาขาของการทำ Content Marketing ที่เน้นในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อปล่อยสู่ช่องทางออนไลน์สำหรับคนกลุ่มใหญ่ สร้างกระแสการบอกต่อ (ไวรัล – Viral Content) เช่น ทำคลิปบน Youtube ทำวิดีโอโฆษณาบน Facebook สร้างคลิปหนังสั้น รับทำคลิปโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดการตื่นตัวและบอกต่อประกอบกับการทำ Digital Marketing อย่างครบวงจร โดยเรารับเขียนคอนเทนต์ บทความ รับเขียนสคริปต์ประกอบคลิปวิดีโอ หรือวางแผน Online Content ชนิดต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างคุณค่า หรือสร้างกระแสตลาดให้กับธุรกิจที่ต้องการถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ มีวัตถุประสงค์การทำคอนเทนต์ที่ชัดเจน สื่อสารโดนให้ใจกลุ่มเป้าหมาย สร้างการตื่นตัวและบอกต่ออย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างบนโลกออนไลน์ พร้อมวัดผลความสำเร็จได้เป็นตัวเลข (ROI Marketing) และสามารถต่อยอดไปสู่ยอดขายได้จริง

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาเทรนด์ของการทำแคมเปญไวรัล ในตลาดที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษากลุ่มเป้าหมายของแคมเปญไวรัล 

  • ด้านความต้องการ

  • ด้านความสนใจ

  • ด้านบุคลิกลักษณะ

 • ศึกษา วิเคราะห์สื่อ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ และงบประมาณของแต่ละสื่อ

2. Viral Campaign Design and Plan

 • คิดและสร้างสรรค์ ไอเดียในการทำแคมเปญไวรัล

 • IMC Plan (Before, During or After)

  • Method – วิธีการในการทำ

  • Media – สื่อที่จำเป็นต้องใช้

  • Distribution Channel – ช่องทางในการเผยแพร่

 • Budget and Timeline ในการดำเนินการ

3. Content and Media Design

 • ออกแบบธีมและคอนเซปต์ของไวรัล

 • สร้างเรื่องราว คอนเทนต์และ Key Message ของไวรัล

 • สร้าง Storyboard และสคริปต์ เพื่อเป็นบรีฟให้ทีมงานฝ่ายผลิต

4. Marketing Tool Design

 • Concept – กำหนดภาพรวม และไอเดียในการสื่อสาร จากโจทย์ทางการตลาด

 • Content – กำหนด Key Message และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสื่อที่เลือกใช้

 • Visual – ธีม มู้ดและโทนในการออกแบบ

 • Design – ออกแบบสื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และโจทย์ที่ตั้งไว้

 • Media – สื่อออฟไลน์ และออนไลน์ตามข้อตกลง

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนชิ้นงานตามตกลง

5. Production

 • ติดต่อ ประสานงาน กับฝ่ายผลิต

 • บรีฟ และควบคุมให้ผลงานเป็นไปตามที่กำหนด ในกรอบระยะเวลาที่วางไว้

6. Implementation

 • ติดต่อช่องทางอื่น ๆ ตามที่นำเสนอ เช่น Co-page (Facebook) ต่าง ๆ

 • ติดต่อ ประสานงาน สนับสนุน Supplier ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

 • ติดตามผล และแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

WHAT YOU GET

✔ Talk of the Town: เกิดกระแส และการกล่าวขาน ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

✔ Awareness: สร้างโอกาสในการผลักดันให้เกิดการรับรู้ของแบรนด์ที่มากขึ้น

✔ Turn Sale: การนำเสนอแผนงานที่รองรับการนำไปสู่การเปลี่ยนเป็นยอดขาย

✔ Sustainability: การนำเสนอแผนงานรองรับการแปลงกระแสระยะสั้นให้นำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

Influencer Marketing (Blogger and Celebrity)

การรับรีวิวสินค้า พริตตี้รับรีวิวสินค้า คนดังหรือการจ้างดาราให้โปรโมทสินค้า โปรโมทสินค้าผ่านอินสตาแกรมดารา และอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการทำ Influencer Marketing ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์และโปรโมทสินค้าด้วยเซเลบ ดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อการเข้าถึงฐานลูกค้าในวงกว้างและน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์ ผ่านสื่อ Social Media และเว็บไซต์ รวมไปถึงสื่อออฟไลน์ อาทิ รายการโทรทัศน์ งานอีเวนต์ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มการรับรู้ในสินค้าและบริการของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แล้ว เรายังช่วยคุณติดต่อประสานงาน เลือกใช้บุคคลที่เหมาะสม ช่วยร่างกำหนดข้อสัญญาที่จะทำให้คุณไม่เสียผลประโยชน์ ในการทำการตลาดแบบใช้  Influencer พร้อมทั้งช่วยบรีฟงานให้แก่บรรดา Influencer และ Celebrity เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Message ที่แบรนด์ของคุณจะสื่อสารออกไปจะไม่มีอะไรผิดพลาด

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาภาพลักษณ์ของสินค้า และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหา Influencer ที่เหมาะสม

 • ศึกษาภาพลักษณ์สินค้า และการใช้ Influencer ของคู่แข่ง

2. Potential Influencer

 • กำหนดคอนเซปต์ กลุ่ม Influencer เป้าหมาย และรูปแบบการทำงาน Influencer เบื้องต้น

 • ศึกษาผลงาน ภาพลักษณ์ และฐานแฟนคลับของ Influencer

 • นำเสนอ Influencer ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ และแบรนด์

 • ประเมินราคาว่าจ้าง

3. Deal and Contract

 • พัฒนาเนื้องาน รายละเอียดเชิงลึก และสิ่งที่ Influencer ต้องทำ

  • Activity – กิจกรรมที่ Influencer ต้องทำ 

  • Theme – ธีมในการทำงาน การแต่งกาย และภาพลักษณ์ของผลงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

  • Content – สคริปต์ คำพูด คำบรรยาย และ Key Message 

 • พัฒนารูปแบบของสัญญา ข้อผูกมัดต่าง ๆ และค่าจ้าง ระหว่างแบรนด์ และ Influencer

 • ติดต่อ ประสานงาน ควบคุม ทีมงานและสถานที่ทำงาน

WHAT YOU GET

✔ สร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าผ่านภาพลักษณ์ของ Influencer

✔ ส่งเสริมให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม จดจำง่าย

✔ สามารถใช้เรื่องราว และเนื้อหาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในการประชาสัมพันธ์

✔ สามารถใช้เรื่องราว และเนื้อหาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในการประชาสัมพันธ์

✔ สามารถสร้างการรับรู้ผ่านฐานแฟนคลับและผู้ติดตามของ Influencer และขยายการรับรู้จากกระแสที่เกิดขึ้น

✔ สามารถเพิ่มพื้นที่สื่อได้มากขึ้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

✔ สร้างสื่อภาพหรือวิดีโอ ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายละเอียดของสัญญา

Customer Relationship Management Program

เพราะการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ คือการลงทุนที่ราคาถูกที่สุดในการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การทำ CRM (Customer Relationship Management) คือ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จึงสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท การสร้างระบบฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีก็เปรียบดั่งการมีกุญแจไขสู่ขุมทรัพย์ด้านยอดขาย เพราะจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า บริการที่มัดใจให้กลับมา พฤติกรรมการซื้อ การเพิ่มระดับความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) เหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการรักษา เพิ่มยอด ช่วงชิง หรือติดตามฐานลูกค้า ด้วยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและรู้ใจลูกค้ามากที่สุด

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาการทำงานของทีมขาย หรือทีมดูแลลูกค้า

 • ศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของฐานลูกค้าที่ต้องการดูแล

 • ศึกษาระบบการดูแลลูกค้าของคู่แข่ง

2. CRM Program Planning

 • วางแผนระบบการดูแลลูกค้าตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เช่น กระชับความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า การดูแลลูกค้ารายใหญ่ การติดตามลูกค้ารายย่อย ระบบสมาชิก ระบบสิทธิพิเศษ เป็นต้น

 • สร้างระบบ ออกแบบแผนงาน ในการดำเนินงาน เช่น กิจกรรม ความถี่ รูปแบบการเข้าหาลูกค้า ตามความคุ้มค่า ในแง่ผลประโยชน์ ต้นทุน และการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

 • Action Plan และ Budget Timeline

 • ออกแบบสื่อที่จำเป็น เช่น Sales Kit และของพรีเมี่ยม เป็นต้น

3. Software (If Needed)

 • ออกแบบ และเขียน Software ในการจัดการต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การแจ้งเตือน และการบริหาร

4. Training

 • เทรนงานให้กับนักการตลาดหรือฝ่ายขาย ให้เข้าใจในการทำตามแผนงาน หรือใช้ระบบที่วางไว้

WHAT YOU GET

✔ รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและแบรนด์

✔ เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม

✔ ติดตามลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ

✔ ดูแลลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า

✔ มีแผน และระบบงาน ในการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าที่ทีมงานสามารถทำตามได้อย่างเป็นรูปธรรม

✔ สามารถบริหารงบประมาณ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้

In-House Training

รับจัดสัมมนาภายในองค์กร รับจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-House Training) โดยสามารถกำหนดหัวข้ออบรมพนักงานที่ต้องการเองได้ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและนำไปใช้งานได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานในองค์กร พร้อมช่วยวางแผนกลยุทธ์และเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรทุกฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่ทันกระแสการตลาด การบริหาร กิจกรรม Team Building อบรมการขาย หรือทักษะด้านต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้องค์กรของคุณพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในยุคสมัยที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน

WHAT WE DO

1. In-House Training

 • ศึกษาความต้องการ และศักยภาพของทีมงาน

 • ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริษัท และทีมงาน ตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 • อบรม และจัด Workshop ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

WHAT YOU GET

✔ องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

✔ อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.